Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!

Alege Demnitatea
  • Home
  • Legislatie
  • LEGE Nr. 448 din 6 decembrie 2006 *** Republicata privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

LEGE Nr. 448 din 6 decembrie 2006 *** Republicata privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Text în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2009

Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pâna la 19 decembrie 2008.

 

Act de baza

#B: Legea nr. 448/2006, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008

 

Acte modificatoare

#M1: Hotarârea Guvernului nr. 10/2008

#M2: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2008

#M3: Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2008

#M4: Hotarârea Guvernului nr. 1665/2008

 

Modificarile si completarile efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În fata fiecarei modificari sau completari este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiva, în forma #M1, #M2 etc.

 

#CIN

NOTA:

Prin Hotarârea Guvernului nr. 268/2007 au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

#B

CAP. 1 Dispozitii generale, definitii si principii

 

ART. 1 Prezenta lege reglementeaza drepturile si obligatiile persoanelor cu handicap acordate în scopul integrarii si incluziunii sociale a acestora.

ART. 2 (1) Persoanele cu handicap, în întelesul prezentei legi, sunt acele persoane carora, datorita unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitatile de a desfasura în mod normal activitati cotidiene, necesitând masuri de protectie în sprijinul recuperarii, integrarii si incluziunii sociale.

(2) De dispozitiile prezentei legi beneficiaza copiii si adultii cu handicap, cetateni români, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul ori resedinta în România.

ART. 3 Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au la baza urmatoarele principii: a) respectarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale omului; b) prevenirea si combaterea discriminarii; c) egalizarea sanselor; d) egalitatea de tratament în ceea ce priveste încadrarea în munca si ocuparea fortei de munca; e) solidaritatea sociala; f) responsabilizarea comunitatii; g) subsidiaritatea; h) adaptarea societatii la persoana cu handicap; i) interesul, persoanei cu handicap; j) abordarea integrata; k) parteneriatul; l) libertatea optiunii si controlul sau decizia asupra propriei vieti, a serviciilor si formelor de suport de care beneficiaza; m) abordarea centrata pe persoana în furnizarea de servicii; n) protectie împotriva neglijarii si abuzului; o) alegerea alternativei celei mai putin restrictive în determinarea sprijinului si asistentei necesare; p) integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap, cu drepturi si obligatii egale ca toti ceilalti membri ai societatii.

ART. 4 Autoritatile publice, furnizorii de servicii sociale, reprezentantii societatii civile, precum si persoanele fizice si juridice responsabile de aplicarea prezentei legi au obligatia sa promoveze, sa respecte si sa garanteze drepturile persoanei cu handicap, stabilite în concordanta cu prevederile Cartei sociale europene revizuite, adoptata la Strasbourg la 3 mai 1996, ratificata prin Legea nr. 74/1999, precum si cu celelalte acte interne si internationale în materie la care România este parte.

ART. 5 În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile folosite au urmatoarele semnificatii:

1. acces neîngradit al persoanei cu handicap - accesul fara limitari sau restrictii la mediul fizic, informational si comunicational;

2. accesibilitate - ansamblul de masuri si lucrari de adaptare a mediului fizic, precum si a mediului informational si comunicational conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esential de exercitare a drepturilor si de îndeplinire a obligatiilor persoanelor cu handicap în societate;

3. adaptare - procesul de transformare a mediului fizic si informational, a produselor sau sistemelor, pentru a le face disponibile si persoanelor cu handicap;

4. adaptare rezonabila la locul de munca - totalitatea modificarilor facute de angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la munca al persoanei cu handicap; presupune modificarea programului de lucru, achizitionarea de echipament, dispozitive si tehnologii asistive si alte masuri asemenea;

5. angajare asistata - optiunea de angajare care faciliteaza munca în locuri de munca obisnuite de pe piata competitiva a muncii si care presupune oferirea de sprijin în cautarea locului de munca si la locul de munca, transport, tehnologii ajutatoare, instruire, specializare;

6. asistent personal al persoanei cu handicap grav - persoana care supravegheaza, acorda asistenta si îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav, pe baza planului de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv a planului individual de servicii al persoanei adulte cu handicap;

7. asistent personal profesionist - persoana fizica atestata care asigura la domiciliul sau îngrijirea si protectia adultului cu handicap grav sau accentuat, aflat în conditiile precizate de lege;

8. asistenta vie - include asistenta animala, ca de exemplu, câinele-ghid;

9. atelier protejat - spatiul adaptat nevoilor persoanelor cu handicap, unde acestea, desfasoara activitati de formare, dezvoltare si perfectionare a abilitatilor; poate functiona în locatii din comunitate, în centre de zi, în centre rezidentiale si în unitati de învatamânt speciale;

10. bugetul personal complementar - stabileste limitele cheltuielilor personale din cursul unei luni, în functie de gradul de handicap, pentru plata taxei de abonament radio/TV, a abonamentului telefonic cu impulsuri incluse si a taxei pentru abonamentul la curentul electric;

11. cai si mijloace de acces - elementele prin care se asigura accesul în cladirile publice si care asigura posibilitatea deplasarii persoanelor cu handicap în interiorul cladirii;

12. cerinte educative speciale - necesitatile educationale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educatiei adaptate particularitatilor individuale si celor caracteristice unei anumite deficiente sau tulburari/dificultati de învatare, precum si o asistenta complexa de tip medical, social etc.;

13. cladiri de utilitate publica - cladirile apartinând institutiilor publice si private care ofera populatiei diferite tipuri de servicii;

14. comisie de evaluare a persoanelor adulte cu handicap - organul de specialitate fara personalitate juridica în subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ale carei atributii principale sunt stabilite prin prezenta lege;

15. contractare - procedura de finantare/cofinantare de catre autoritatile administratiei publice locale a serviciilor sociale publice realizate de furnizorii privati de servicii sociale, acreditati în conditiile legii;

16. dizabilitate - termenul generic pentru afectari/deficiente, limitari de activitate si restrictii de participare, definite conform Clasificarii internationale a functionarii, dizabilitatii si sanatatii, adoptata si aprobata de Organizatia Mondiala a Sanatatii, si care releva aspectul negativ al interactiunii individ-context;

17. egalizarea sanselor - procesul prin care diferitele structuri sociale si de mediu, infrastructura, serviciile, activitatile informative sau documentare devin disponibile si persoanelor cu handicap;

18. incluziune sociala - setul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de munca, locuirii, educatiei, sanatatii, informarii si comunicarii, mobilitatii, securitatii, justitiei si culturii, destinate combaterii excluziunii sociale;

19. indemnizatie lunara - prestatia sociala lunara reprezentând sume de bani acordate persoanelor cu handicap de natura sa faciliteze egalizarea de sanse, asigurarea unei vieti autonome si favorizarea incluziunii lor sociale;

20. integrare sociala - procesul de interactiune dintre individ sau grup si mediul social, prin intermediul caruia se realizeaza un echilibru functional al partilor;

21. însotitor - persoana care acompaniaza persoana cu handicap si care beneficiaza de drepturi în conditiile prevazute de lege;

22. loc de munca protejat - spatiul aferent activitatii persoanei cu handicap, adaptat nevoilor acesteia, care include cel putin locul de munca, echipamentul, toaleta si caile de acces;

23. manager de caz - membrul echipei pluridisciplinare care coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza îndeplinirea planului individual de servicii, precum si masurile luate în legatura cu adultul cu handicap;

24. plan individual de servicii - documentul care fixeaza obiective pe termen scurt, mediu si lung, precizând modalitatile de interventie si sprijin pentru adultii cu handicap, prin care se realizeaza activitatile si serviciile precizate în programul individual de reabilitare si integrare sociala;

25. program individual de reabilitare si integrare sociala - documentul elaborat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în care sunt precizate activitatile si serviciile de care adultul cu handicap are nevoie în procesul de integrare sociala;

26. reprezentant legal - parintele sau persoana desemnata, potrivit legii, sa exercite drepturile si sa îndeplineasca obligatiile fata de persoana cu handicap;

27. sanse egale - rezultatul procesului de egalizare a sanselor, prin care diferitele structuri ale societatii si mediului sunt accesibile tuturor, inclusiv persoanelor cu handicap;

28. tehnologie asistiva si de acces - tehnologia care asigura accesul cu sanse egale al persoanelor cu handicap la mediul fizic, informational si comunicational;

29. unitate protejata autorizata - operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul caruia cel putin 30% din numarul total de angajati cu contract individual de munca sunt persoane cu handicap.

 

CAP. 2 Drepturile persoanelor cu handicap

 

ART. 6 Persoanele cu handicap beneficiaza de drepturi la: a) ocrotirea sanatatii - prevenire, tratament si recuperare; b) educatie si formare profesionala; c) ocuparea si adaptarea locului de munca, orientare si reconversie profesionala; d) asistenta sociala, respectiv servicii sociale si prestatii sociale; e) locuinta, amenajarea mediului de viata personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informational si comunicational; f) petrecerea timpului liber, acces la cultura, sport, turism; g) asistenta juridica; h) facilitati fiscale; i) evaluare si reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de catre membrii comisiei de evaluare, la un interval de 2 ani. ART. 7 (1) Promovarea si respectarea drepturilor persoanelor cu handicap revin, în principal, autoritatilor administratiei publice locale unde îsi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap si, în subsidiar, respectiv complementar, autoritatilor administratiei publice centrale, societatii civile si familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu handicap. (2) În baza principiului egalizarii sanselor, autoritatile publice competente au obligatia sa asigure resursele financiare necesare si sa ia masuri specifice pentru ca persoanele cu handicap sa aiba acces nemijlocit si neîngradit la servicii.

ART. 8 (1) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si celelalte autoritati publice centrale si locale au obligatia sa asigure, potrivit prezentei legi, conditiile necesare pentru integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap. (2) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap elaboreaza politici si asigura monitorizarea si controlul respectarii drepturilor persoanelor cu handicap. (3) În vederea realizarii dispozitiilor prevazute la alin. (2), Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate încheia parteneriate cu organizatii neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, care reprezinta interesele acestora sau care desfasoara activitati în domeniul promovarii si apararii drepturilor omului.

 

SECTIUNEA 1 Sanatate si recuperare

 

ART. 9 (1) Pentru protectia sanatatii fizice si mentale a persoanelor cu handicap, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice: a) sa includa nevoile persoanelor cu handicap si ale familiilor acestora în toate politicile, strategiile si programele de dezvoltare regionala, judeteana sau locala, precum si în programele guvernamentale de ocrotire a sanatatii; b) sa creeze conditii de disponibilitate, respectiv de transport, infrastructura, retele de comunicare, a serviciilor medicale si sociomedicale; c) sa înfiinteze si sa sustina centre de reabilitare specializate pe tipuri de handicap; d) sa creeze conditii pentru asigurarea tehnologiei asistive si de acces; e) sa dezvolte programe de prevenire a aparitiei handicapului; f) sa sprijine accesul la tratamentul balnear si de recuperare; g) sa includa si sa recunoasca sportul ca mijloc de recuperare, dezvoltând programe specifice. (2) Persoanele cu handicap, familiile acestora sau reprezentantii lor legali au dreptul la toate informatiile referitoare la diagnosticul medical si de recuperare/reabilitare, la serviciile si programele disponibile, în toate stadiile acestora, precum si la drepturile si obligatiile în domeniu.

ART. 10 Persoanele cu handicap beneficiaza de asistenta medicala gratuita, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât si pe timpul spitalizarii, în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, în conditiile stabilite prin contractulcadru.

ART. 11 (1) În vederea asigurarii asistentei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul la: a) dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei si în conditiile prevazute în Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate si a normelor sale de aplicare; b) servicii gratuite de cazare si masa si pentru însotitorul copilului cu handicap grav sau accentuat ori al adultului cu handicap grav sau accentuat în unitatile sanitare cu paturi, sanatorii si statiuni balneare, la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, asigurate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate; c) un bilet gratuit de tratament balnear, în cursul unui an pe baza programului individual de reabilitare si integrare sociala si a recomandarii medicului de familie sau a medicului specialist. (2) În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei de catre persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia, casele de asigurari de sanatate au obligatia sa emita decizia ori aprobarea de plata pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical acordat persoanelor cu handicap. (3) Contravaloarea pretului de referinta pentru produsele prevazute la alin. (1) lit. a) se suporta integral din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, prin casa de asigurari de sanatate de care apartine asiguratul. (4) Numarul biletelor de tratament balnear gratuit care se acorda adultilor cu handicap se stabileste proportional cu numarul potentialilor beneficiari fata de numarul total al biletelor de tratament balnear gratuit stabilite prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat.

ART. 12 (1) Persoana care are în îngrijire, supraveghere si întretinere un copil cu handicap beneficiaza, dupa caz, de urmatoarele drepturi: a) concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap sau, dupa caz, stimulent lunar, pâna la împlinirea de catre acesta a vârstei de 3 ani, în conditiile de acordare prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007; b) concediu si o indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap în cuantum de 450 lei, pentru copilul cu handicap cu vârsta cuprinsa între 3 si 7 ani; c) program de lucru redus la 4 ore pentru parintele care are în îngrijire copilul cu handicap grav sau accentuat, pâna la împlinirea de catre acesta a vârstei de 18 ani, la solicitarea parintelui; d) concedii medicale, acordate în conditiile legii, pentru îngrijirea copilului cu handicap care necesita internare, tratament ambulatoriu sau la domiciliu pentru afectiuni intercurente, precum si pentru recuperare/reabilitare, pâna la împlinirea de catre copil a vârstei de 18 ani; e) indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, în cuantum de 450 lei, acordata persoanei cu handicap care nu realizeaza alte venituri în afara celor prevazute la art. 58 alin. (4) lit. a), pâna la împlinirea de catre copil a vârstei de 3 ani; f) indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordata persoanei cu handicap care nu realizeaza alte venituri în afara celor prevazute la art. 58 alin. (4) lit. a), pentru copilul cu vârsta cuprinsa între 3 si 7 ani; g) indemnizatie lunara pentru cresterea copilului cu handicap, în cuantum de 300 lei, acordata persoanei care nu îndeplineste conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, pâna la împlinirea de catre copil a vârstei de 3 ani, iar pentru copilul cu vârsta cuprinsa între 3 si 7 ani un ajutor lunar în cuantum de 150 lei. h) alocatie lunara de plasament, acordata în conditiile legii, în cuantum majorat cu 50%. (2) Persoana cu handicap care are în îngrijire, supraveghere si întretinere un copil si care nu realizeaza alte venituri în afara celor prevazute la art. 58 alin. (4) lit. a) beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului în cuantum de 450 lei pâna la împlinirea de catre copil a vârstei de 2 ani si de un ajutor lunar pentru cresterea copilului în cuantum de 150 lei pentru copilul cu vârsta cuprinsa între 2 si 7 ani. (3) De drepturile prevazute la alin. (1) si (2) beneficiaza, la cerere, unul dintre parinti, persoana careia i s-a încredintat copilul în vederea adoptiei, persoana care a adoptat copilul sau care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenta, precum si persoana care a fost numita tutore, cu exceptia asistentului maternal profesionist. (4) De drepturile prevazute la alin. (1) lit. a) - g) si la alin. (2) nu pot beneficia persoanele care au în acelasi timp si calitatea de asistent personal pentru acelasi copil sau care primesc indemnizatia prevazuta la art. 42 alin. (4). (5) Pe perioada acordarii dreptului prevazut la alin. (1) lit. b), pentru ceilalti copii aflati în îngrijire spre crestere si educare, persoana îndreptatita beneficiaza si de drepturile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007. (6) Plata drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) se asigura, dupa caz, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, sau din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii. (7) Cuantumul indemnizatiilor si ajutoarelor prevazute la alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) se actualizeaza anual cu indicele cresterii preturilor de consum prin hotarâre a Guvernului.

 

#M3

ART. 13 (1) Pe perioada în care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b), contributia individuala de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de lege asupra sumei reprezentând valoarea indemnizatiei pentru cresterea copilului cu handicap si se suporta de la bugetul de stat.

 

#B

(2) Asupra dreptului prevazut la art. 12 alin. (1) lit. b) nu se datoreaza celelalte contributii sociale obligatorii stabilite de lege. (3) Perioada în care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie perioada asimilata stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensii prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru stabilirea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007. (4) În vederea determinarii punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public, pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare în conditiile prevazute la alin. (3) se aplica prevederile art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. (5) Prevederile alin. (4) se aplica si persoanelor care beneficiaza de perioadele asimilate prevazute la alin. (3) si care, în acelasi timp, se afla în situatiile prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. (6) Perioada în care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie perioada asimilata stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare.

#M3

(7) În situatia prevazuta la alin. (6), la stabilirea cuantumului indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se ia în calcul indemnizatia prevazuta la art. 12 alin. (1) lit. b). #B (8) Perioada concediului prevazut la art. 12 alin. (1) lit. b) constituie vechime în munca si în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda în raport cu aceasta.

ART. 14 (1) Drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) se acorda persoanelor îndreptatite aflate în una din urmatoarele situatii: a) au beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pentru copilul pentru care se solicita dreptul; b) au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pe o perioada de 12 luni în ultimul an înainte de solicitarea dreptului. (2) Cele 12 luni prevazute la alin. (1) lit. b) pot fi constituite integral si din perioade asimilate dupa cum urmeaza: a) si-au însotit sotul/sotia trimis/trimisa în misiune permanenta în strainatate; b) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii; c) au beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii; d) au realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, în conditiile prevazute la art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; e) au realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii în conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective; f) au beneficiat de pensii de invaliditate; g) au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului sau la care acesta si-a dat acordul, organizate în conditiile legii; h) au lucrat cu contract individual de munca în strainatate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state sau în baza Regulamentului CE nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza în interiorul Comunitatii; i) se afla în perioada de întrerupere temporara a activitatii, din initiativa angajatorului, fara încetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Educatie

 

ART. 15 (1) Persoanele cu handicap au acces liber si egal la orice forma de educatie, indiferent de vârsta, în conformitate cu tipul, gradul de handicap si nevoile educationale ale acestora. (2) Persoanelor cu handicap li se asigura educatia permanenta si formarea profesionala de-a lungul întregii vieti. (3) Persoana cu handicap sau, dupa caz, familia ori reprezentantul legal constituie principalul factor de decizie în alegerea formei si tipului de scolarizare, precum si a unitatii de învatamânt.

ART. 16 (1) Educatia persoanelor cu handicap este parte integranta a sistemului national de educatie, coordonat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului. (2) Educatia persoanelor cu handicap se realizeaza prin: a) unitati de învatamânt special; b) integrarea individuala în unitati de învatamânt de masa, inclusiv în unitati cu predare în limbile minoritatilor nationale; c) grupe sau clase speciale compacte, integrate în unitati prescolare si scolare de masa; d) servicii educationale prin cadrele didactice itinerante/de sprijin; e) scolarizare la domiciliu pâna la absolvirea studiilor liceale, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani, prin grija Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului; f) educatia "la patul de spital", pe durata spitalizarii; g) alternative educationale. (3) Formele de învatamânt enumerate la alin. (2) se pot desfasura si în limbile minoritatilor nationale. (4) Accesul în unitatile de învatamânt al copiilor cu dizabilitati, inclusiv al celor cu handicap, precum si al celor cu dificultati de adaptare scolara se realizeaza prin hotarâre a comisiei pentru protectia copilului, care elibereaza certificatul de orientare scolara si/sau profesionala, pe baza raportului de evaluare complexa întocmit de serviciul de evaluare complexa din cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti. (5) Pentru formele de educatie prevazute la alin. (2) lit. d) - f) sunt necesare recomandarea comisiei interne de evaluare continua si cererea parintilor. (6) Unitatile de învatamânt special sunt formate din: scoala speciala, cantina si, dupa caz, internat scolar, în conditiile legii. (7) Elevii cu handicap beneficiaza gratuit de masa si cazare în internatele scolare. (8) Studentii cu handicap grav si accentuat beneficiaza, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare si masa la cantinele si caminele studentesti. (9) Valoarea reducerii prevazute la alin. (8) se asigura din bugetul institutiilor de învatamânt publice sau private.

ART. 17 Finantarea învatamântului special si special integrat se face din bugetele judetelor, respectiv bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, unde functioneaza unitatea de învatamânt special, indiferent de domiciliul copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale.

ART. 18 (1) În cadrul procesului de învatamânt, indiferent de nivelul acestuia, persoanele cu handicap au dreptul la: a) servicii educationale de sprijin; b) dotarea cu echipament tehnic adaptat tipului si gradului de handicap si utilizarea acestuia; c) adaptarea mobilierului din salile de curs; d) manuale scolare si cursuri în format accesibil pentru elevii si studentii cu deficiente de vedere; e) utilizarea echipamentelor si softurilor asistive în sustinerea examenelor de orice tip si nivel. (2) Prescolarii, elevii si studentii cu handicap, împreuna cu asistentii personali si asistentii personali profesionisti, dupa caz, au dreptul la locuri gratuite în tabere de odihna, o data pe an, indiferent de forma de învatamânt. (3) Sumele aferente dreptului prevazut la alin. (2) se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Tineret. ART. 19 În vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap în unitatile si institutiile de învatamânt, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice: a) sa promoveze si sa garanteze accesul la educatie si formare profesionala al persoanelor cu handicap; b) sa asigure scolarizarea la domiciliu a persoanelor cu handicap nedeplasabile pe durata perioadei de scolarizare obligatorie, precum si pregatirea scolara, indiferent de locul în care persoana cu handicap se afla, inclusiv prin cadrele didactice de sprijin/itinerante; c) sa asigure accesul la formele de educatie permanenta, adaptându-le nevoilor educationale ale persoanelor cu handicap; d) sa sprijine cooperarea dintre unitatile de învatamânt special sau de masa cu familia si comunitatea, în vederea asigurarii unei oferte educationale care raspunde nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap; e) sa sprijine pregatirea cadrelor didactice în vederea adaptarii practicilor educationale pentru elevii cu handicap din grupe sau clase de învatamânt obisnuit; f) sa asigure posibilitatea practicarii unui sport de catre orice persoana cu handicap, precum si pregatirea cadrelor didactice în vederea însusirii de catre acestea a unor notiuni medicale si tehnice specifice; g) sa asigure servicii educationale de sprijin pentru persoanele cu handicap si familiile acestora, prin specialisti în domeniul psihopedagogiei speciale; h) sa asigure accesul în unitatile si institutiile de învatamânt.

 

SECTIUNEA a 3-a

Locuinta

 

ART. 20 (1) În vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la obtinerea unei locuinte, autoritatile publice au obligatia sa ia masuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru închirierea, la nivelurile inferioare, a locuintelor care apartin domeniului public al statului ori unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia. (2) Persoanele cu handicap grav beneficiaza de urmatoarele drepturi: a) acordarea unei camere de locuit, suplimentar fata de normele minimale de locuit prevazute de lege, pe baza contractelor de închiriere pentru locuintele care apartin domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia; b) stabilirea chiriei, în conditiile legii, pe baza contractelor de închiriere pentru suprafetele locative cu destinatie de locuinte, detinute de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale ale acestuia, la tariful minim prevazut de lege. (3) Benefic iaza de prevederile alin. (2) si familia sau reprezentantul legal pe perioada în care are în îngrijire un copil ori un adult cu handicap grav. (4) Beneficiaza de prevederile alin. (2) lit. b) si adultul cu handicap accentuat. SECTIUNEA a 4-a Cultura, sport, turism

ART. 21 (1) Autoritatile competente ale administratiei publice au obligatia sa faciliteze accesul persoanelor cu handicap la valorile culturii, la obiectivele de patrimoniu, turistice, sportive si de petrecere a timpului liber. (2) În vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la cultura, sport si turism, autoritatile administratiei publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice: a) sa sprijine participarea persoanelor cu handicap si a familiilor acestora la manifestari culturale, sportive si turistice; b) sa organizeze, în colaborare sau parteneriat cu persoane juridice, publice ori private, manifestari si activitati culturale, sportive, de petrecere a timpului liber; c) sa asigure conditii pentru practicarea sportului de catre persoanele cu handicap; d) sa sprijine activitatea organizatiilor sportive ale persoanelor cu handicap. (3) Copilul cu handicap, precum si persoana care îl însoteste beneficiaza de gratuitate la bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive. (4) Adultii cu handicap beneficiaza de bilete de intrare la spectacole, muzee, manifestari artistice si sportive, astfel: a) adultul cu handicap grav sau accentuat, precum si persoana care îl însoteste beneficiaza de gratuitate; b) adultul cu handicap mediu si usor beneficiaza de bilete de intrare în aceleasi conditii ca pentru elevi si studenti. (5) Sumele aferente drepturilor prevazute la alin. (3) si (4) se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, al Agentiei Nationale pentru Sport, din bugetele locale sau, dupa caz, din bugetul organizatorilor publici ori privati.

 

SECTIUNEA a 5-a

Transport

 

ART. 22 Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice în vederea asigurarii transportului în comun al persoanelor cu handicap: a) sa achizitioneze mijloace de transport în comun adaptate; b) sa adapteze mijloacele de transport în comun aflate în circulatie în limitele tehnice posibile, conform reglementarilor în vigoare; c) sa realizeze, în colaborare ori în parteneriat cu persoanele juridice, publice sau private, programe de transport al persoanelor cu handicap.

ART. 23 (1) Persoanele cu handicap grav si accentuat beneficiaza de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafata si cu metroul. (2) Beneficiaza de prevederile alin. (1) si urmatoarele persoane: a) însotitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenta acestora; b) însotitorii copiilor cu handicap accentuat, în prezenta acestora; c) însotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, în prezenta acestora, pe baza anchetei sociale realizate de catre asistentul social din cadrul compartimentului specializat al primariei în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap; d) asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav; e) asistentii personali profesionisti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat. (3) Legitimatia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafata este valabila pe întregul teritoriu al tarii, fiind recunoscuta de toate regiile de transport local, si este eliberata de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, costurile fiind suportate din bugetele judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti. (4) Sumele aferente dreptului prevazut la alin. (1) si (2) se asigura din bugetele locale. (5) Modalitatea de acordare a gratuitatii si cuantumul acesteia se stabilesc prin hotarâre a consiliilor locale.

ART. 24 (1) Persoanele cu handicap grav beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 calatorii dus-întors pe an calendaristic. (2) Beneficiaza de prevederile alin. (1) si urmatoarele persoane: a) însotitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenta acestora; b) asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav. (3) Persoanele cu handicap accentuat beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 6 calatorii dus-întors pe an calendaristic. (4) Beneficiaza de prevederile alin. (3) si însotitorii copiilor cu handicap accentuat, numai în prezenta acestora. (5) Persoanele cu afectiuni renale care necesita hemodializa în alte localitati decât cele de domiciliu beneficiaza de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren accelerat clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial si peste numarul de calatorii prevazut, în functie de recomandarea centrului de dializa. (6) Beneficiaza de prevederile alin. (5) si asistentii personali sau însotitorii persoanelor cu handicap care necesita hemodializa. (7) Sumele aferente drepturilor prevazute la alin. (1) - (6) se asigura din bugetul de stat prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap. (8) Modalitatea de acordare a drepturilor prevazute la alin. (1) - (6) se stabileste prin hotarâre a Guvernului*). ------------ *) A se vedea Hotarârea Guvernului nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007. SECTIUNEA a 6-a Asistenta juridica

ART. 25 (1) Persoanele cu handicap beneficiaza de protectie împotriva neglijarii si abuzului, indiferent de locul unde acestea se afla. (2) În cazul în care persoana cu handicap, indiferent de vârsta, este în imposibilitate totala sau partiala de a-si administra bunurile personale, aceasta beneficiaza de protectie juridica sub forma curatelei sau tutelei si de asistenta juridica. (3) Odata cu preluarea tutelei, tutorele are obligatia de a face un inventar al tuturor bunurilor mobile si imobile ale persoanei cu handicap si prezinta anual un raport de gestiune autoritatii tutelare din unitatea administrativ-teritoriala în care persoana cu handicap are domiciliul sau resedinta. (4) În cazul în care persoana cu handicap nu are rude ori persoane care sa accepte tutela, instanta judecatoreasca va putea numi ca tutore autoritatea administratiei publice locale sau, dupa caz, persoana juridica privata care asigura protectia si îngrijirea persoanei cu handicap. (5) Monitorizarea respectarii obligatiilor care revin tutorelui persoanei cu handicap este asigurata de autoritatea tutelara din unitatea administrativ-teritoriala în a carei raza îsi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap. (6) Parintele, reprezentantul legal, tutorele, precum si organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap o poate asista pe aceasta în fata instantelor judecatoresti competente. (7) Judecarea cauzelor care au ca obiect obtinerea de catre persoanele cu handicap a drepturilor prevazute de prezenta lege se face cu celeritate.

 

SECTIUNEA a 7-a

Facilitati

 

ART. 26 Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiaza de urmatoarele facilitati fiscale: a) scutire de impozit pe veniturile din salarii si indemnizatii de natura salariala; b) scutire de la plata impozitului pe cladire si teren; c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu atas si mototriciclurilor, adaptate handicapului; d) scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizatiei de functionare pentru activitati economice si viza anuala a acestora; e) scutire de la plata taxei hoteliere.

 

#M2

ART. 27 (1) Persoanele adulte cu handicap grav si accentuat pot beneficia de credit a carui dobânda se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, în baza unui contract privind angajamentul de plata a dobânzii pentru achizitionarea unui singur autoturism si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 5 ani. #B (2) Beneficiaza de prevederile alin. (1) si familia sau persoana care are în îngrijire cel putin un copil cu handicap grav ori accentuat. ART. 28 Persoanele cu handicap, detinatoare de autoturisme adaptate handicapului, precum si persoanele care le au în îngrijire beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale, prevazut în Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din România, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. ART. 29 Sumele aferente dreptului prevazut la art. 28 se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. SECTIUNEA a 8-a Asigurarea continuitatii în masurile de protectie

ART. 30 În vederea asigurarii corelarii serviciilor din sistemul de protectie a copilului cu handicap cu serviciile din sistemul de protectie a persoanelor adulte cu handicap, autoritatile responsabile ale administratiei publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice: a) sa planifice si sa asigure tranzitia tânarului cu handicap din sistemul de protectie a copilului în sistemul de protectie a persoanei adulte cu handicap, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; b) sa asigure continuitatea serviciilor acordate persoanelor cu handicap; c) sa instituie masuri menite sa asigure pregatirea tânarului pentru viata adulta si pentru viata independenta; d) sa desfasoare, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de pregatire pentru viata de adult; e) sa desfasoare activitati de informare a tânarului cu handicap în ceea ce priveste oportunitatile de educatie, angajare, acces la viata familiala si viata sociala, la diferite mijloace de petrecere a timpului liber; f) sa evalueze, la cerere, elevii din unitatile de învatamânt speciale.

 

CAP. 3 Servicii si prestatii sociale

 

SECTIUNEA 1

Servicii sociale

 

ART. 31 (1) Dreptul la asistenta sociala sub forma de servicii sociale se acorda la cerere sau din oficiu, dupa caz, pe baza actelor doveditoare, în conditiile prevazute de lege. (2) Cererea pentru acordarea dreptului la servicii sociale se înregistreaza la autoritatea administratiei publice locale în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap. (3) Cererea si actele doveditoare se depun spre înregistrare de persoana cu handicap, familia sa, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau organizatia neguvernamentala al carei membru este persoana cu handicap. (4) În vederea asigurarii serviciilor, sociale necesare persoanelor cu handicap, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri speciale: a) sa creeze conditii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzatoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap; b) sa initieze, sa sustina si sa dezvolte servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private; c) sa asigure ponderea personalului de specialitate angajat în sistemul de protectie a persoanelor cu handicap în raport cu tipurile de servicii sociale: asistenti sociali, psihologi, instructori de ergoterapie, kinetoterapeuti, pedagogi de recuperare, logopezi, psihopedagogi, cadre didactice de sprijin, educatori specializati, medici psihiatri, medici dentisti, infirmieri; d) sa implice în activitatile de îngrijire, reabilitare si integrare a persoanei cu handicap familia acesteia; e) sa asigure instruirea în problematica specifica a persoanei cu handicap a personalului care îsi desfasoara activitatea în sistemul de protectie a persoanelor cu handicap, inclusiv a asistentilor personali si a asistentilor personali profesionisti; f) sa dezvolte si sa sprijine programe de colaborare între parinti si specialisti în domeniul handicapului, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private; g) sa înfiinteze si sa sustina sistemul bazat pe managementul de caz în protectia persoanei cu handicap; h) sa încurajeze si sa sustina activitatile de voluntariat; i) sa asigure asistenta si îngrijire sociomedicala la domiciliul persoanei cu handicap.

ART. 32 (1) Persoanele cu handicap beneficiaza de servicii sociale acordate: a) la domiciliu; b) în comunitate; c) în centre de zi si centre rezidentiale, publice sau private. (2) Serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap sunt proiectate si adaptate conform nevoilor individuale ale persoanei.

ART. 33 (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a organiza, administra si finanta servicii sociale destinate persoanelor cu handicap, în conditiile legii. (2) Autoritatile administratiei publice locale pot contracta servicii sociale cu furnizori de servicii sociale de drept privat, acreditati, în conditiile legii. (3) Costul serviciului social contractat nu poate depasi costul avut de serviciul respectiv la data contractarii sau costul mediu al functionarii serviciului la data înfiintarii, în cazul unui serviciu nou. (4) Modalitatea de contractare va fi stabilita prin normele metodologice*) de aplicare a prevederilor prezentei legi. ------------ *) A se vedea Hotarârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007. ART. 34 (1) Serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu handicap se afla în coordonarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap. (2) Monitorizarea implementarii standardelor specifice de calitate si controlul respectarii lor sunt în competenta Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si se aplica de catre personalul cu atributii în domeniu, conform unei metodologii aprobate prin ordin al presedintelui acesteia. (3) În realizarea activitatii prevazute la alin. (1) personalul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap are acces în spatiile care au legatura cu furnizarea de servicii sociale, la date si informatii legate de persoanele cu handicap beneficiare ale serviciului respectiv.

 

SECTIUNEA a 2-a

Asistentul personal

 

ART. 35 Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluarii sociopsihomedicale, la un asistent personal.

ART. 36 (1) Poate fi încadrata cu contract individual de munca în functia de asistent personal persoana care îndeplineste urmatoarele conditii: a) are vârsta minima de 18 ani împliniti; b) nu a fost condamnata pentru savârsirea unei infractiuni care face-o incompatibila cu exercitarea ocupatiei de asistent personal; c) are capacitate deplina de exercitiu; d) are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate; e) a absolvit cel putin cursurile învatamântului general obligatoriu, cu exceptia rudelor si afinilor pâna la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum si cu exceptia sotului sau sotiei, dupa caz; în situatii exceptionale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta persoana care urmeaza sa îndeplineasca functia de asistent personal, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea conditiilor de studii si în cazul altor persoane. (2) Nu pot detine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de pâna la 7 ani.

ART. 37 (1) Pe perioada îngrijirii si protectiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de munca, asistentul personal are urmatoarele drepturi: a) salariu de baza stabilit potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, precum si spor de vechime si alte sporuri aferente acordate în conditiile legii; b) program de lucru care sa nu depaseasca în medie 8 pe zi si 40 de ore pe saptamâna; c) concediu anual de odihna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului încadrat în institutii publice; d) transport urban gratuit, în conditiile prevazute la art. 23; e) transport interurban, în conditiile prevazute la art. 24. (2) Pe perioada concediului de odihna, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav un înlocuitor al asistentului personal, inclusiv în cazul în care asistentul personal este ruda pâna la gradul al IV-lea inclusiv a acesteia. (3) În situatia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor al asistentului personal, persoanei cu handicap grav i se acorda o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului personal sau gazduirea într-un centru de tip respiro.

ART. 38 Asistentul personal are urmatoarele obligatii principale: a) sa participe, o data la 2 ani, la instruirea organizata de angajator; b) sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care îsi asuma raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav; c) sa presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute în contractul individual de munca, în fisa postului si în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav; d) sa trateze cu respect, buna-credinta si întelegere persoana cu handicap grav si sa nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia; e) sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita în starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

ART. 39 (1) Contractul individual de munca al asistentului personal se încheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu handicap grav, dupa caz, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrarii cererii. (2) Contractul individual de munca se întocmeste în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractanta, iar cel de-al treilea exemplar se transmite directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în termen de 5 zile de la încheierea acestuia. (3) Modalitatile si conditiile de încheiere, modificare si încetare a contractului individual de munca al asistentului personal se completeaza cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. (4) Contractul individual de munca al asistentului personal înceteaza de drept în cazul decesului persoanei cu handicap grav. ART. 40 (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada si sa garanteze în bugetul local sumele necesare din care se suporta salarizarea, precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. (2) Serviciul public de asistenta sociala dispune efectuarea de controale periodice asupra activitatii asistentilor personali si prezinta semestrial un raport consiliului local.

ART. 41 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare de catre asistentul personal a obligatiilor prevazute de dispozitiile legale în sarcina lui, precum si a celor prevazute în contractul individual de munca atrage raspunderea disciplinara, civila sau, dupa caz, penala a acestuia, în conditiile legii.

ART. 42 (1) Adultul cu handicap vizual grav poate opta pentru asistent personal sau indemnizatie de însotitor. (2) Persoanele cu handicap grav care au si calitatea de pensionari de invaliditate gradul I pot opta pentru indemnizatia pentru însotitor prevazuta la art. 61 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru asistent personal. Dreptul de optiune se mentine si în cazul trecerii pensionarilor de invaliditate la pensia pentru limita de vârsta. (3) Invalizii de razboi care au si calitatea de persoane cu handicap grav si sunt pensionari de invaliditate gradul I beneficiaza atât de dreptul prevazut la alin. (2), cât si de dreptul prevazut la art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificarile si completarile ulterioare. (4) Parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav, adultii cu handicap grav ori reprezentantii legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal si primirea unei indemnizatii lunare. (5) Optiunea se exprima prin cerere adresata în scris directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si devine valabila numai pe baza acordului exprimat în scris al acestora. (6) Directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, vor comunica angajatorului, în termen de 5 zile, acordul pentru optiunea exprimata în conditiile prevazute la alin. (5). ART. 43 (1) Indemnizatia lunara prevazuta la art. 42 alin. (4) este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi. (2) Plata indemnizatiei lunare se asigura de primariile în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap grav. (3) Plata indemnizatiei se face pe perioada valabilitatii certificatului de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de protectie a copiilor sau de comisiile de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, dupa caz. (4) Nu pot beneficia de indemnizatia lunara: a) parintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav care se afla în internate ori în centre de plasament aferente unitatilor sau institutiilor de învatamânt special; b) adultii cu handicap grav sau reprezentantii lor legali pe perioada în care adultii cu handicap grav se afla în centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de institutii publice cu caracter social în care se asigura întretinere completa din partea autoritatii administratiei publice; c) persoanele cu handicap grav care sunt retinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii, arestarii ori a detentiei.

ART. 44 Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (2) au obligatia: a) de a angaja si salariza asistentul personal al persoanei cu handicap grav, în conditiile legii; b) de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, în cazul în care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei legal a optat pentru aceasta. SECTIUNEA a 3-a Asistentul personal profesionist

ART. 45 (1) Adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spatiu de locuit, nu realizeaza venituri ori realizeaza venituri de pâna la nivelul salariului mediu pe economie poate beneficia de îngrijirea si protectia unui asistent personal profesionist. (2) Îngrijirea si protectia adultilor cu handicap grav sau accentuat de catre asistentul personal profesionist se fac pe baza deciziei comisiilor de evaluare a persoanelor adulte cu handicap judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. (3) Opinia adultului cu handicap grav sau accentuat se va lua în considerare la luarea deciziei referitoare la stabilirea asistentului personal profesionist. (4) Contractul de munca al asistentului personal profesionist se încheie de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, sau de catre furnizorii de servicii sociale privati, acreditati în conditiile legii. (5) Monitorizarea si controlul activitatii de îngrijire si protectie a adultilor cu handicap grav si accentuat de catre asistentul personal profesionist se fac de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. (6) Asistentul maternal care îngrijeste copilul cu handicap grav sau accentuat pâna la vârsta majoratului poate opta sa devina asistent personal profesionist.

ART. 46 (1) Pentru fiecare adult cu handicap grav sau accentuat aflat în îngrijirea si protectia asistentului personal profesionist se acorda sumele necesare acoperirii cheltuielilor lunare de hrana, echipament, cazarmament, materiale igienico-sanitare, precum si sumele aferente acoperirii cheltuielilor de locuit. (2) Sumele prevazute la alin. (1) se suporta din bugetul propriu al judetului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti, pe a carui raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta asistentul personal profesionist. (3) Cuantumul sumelor acordate în conditiile alin. (1) se stabileste prin hotarâre a consiliului judetean, respectiv local al sectorului municipiului Bucuresti, si nu poate depasi cuantumul cheltuielilor efectuate pentru adultii cu handicap asistati în centrele rezidentiale publice. (4) Sumele necesare acoperirii cheltuielilor prevazute la alin. (1), suportate de furnizorii de servicii sociale privati acreditati, se restituie acestora la cerere, de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe baza documentelor justificative, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii. (5) Modalitatea de decontare a cheltuielilor prevazute la alin. (1) se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

ART. 47 (1) Pe perioada îngrijirii si protectiei adultilor cu handicap grav sau accentuat, asistentul personal profesionist beneficiaza de urmatoarele drepturi: a) salariul de baza stabilit potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, precum si spor de vechime si alte sporuri aferente acordate în conditiile legii; b) un spor de 15% calculat la salariul de baza, pentru suprasolicitare neuropsihica si conditii de munca deosebite în care îsi desfasoara activitatea; c) un spor de 15% calculat la salariul de baza, pe perioada în care are în îngrijire si protectie cel putin doua persoane adulte cu handicap grav sau accentuat; d) un spor de 25% calculat la salariul de baza, pe perioada în care are în îngrijire si protectie o persoana adulta cu handicap grav sau accentuat, infectat cu HIV ori bolnav de SIDA. (2) Asistentul personal profesionist beneficiaza si de alte drepturi, dupa cum urmeaza: a) consiliere si sprijin din partea specialistilor de la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ori a furnizorilor de servicii sociale, în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin cu privire la îngrijirea si protectia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat; b) decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare si masa, în cazul în care deplasarea se face în interesul adultului cu handicap grav sau accentuat, în conditiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar; c) transport urban gratuit, în conditiile prevazute la art. 23. (3) Pe perioada concediului de odihna, angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu handicap grav sau accentuat un înlocuitor al asistentului personal profesionist ori gazduirea într-un centru de tip respiro. ART. 48 (1) Conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului personal profesionist se reglementeaza prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap. (2) Standardele minime obligatorii pentru asigurarea îngrijirii si protectiei adultilor cu handicap grav sau accentuat la asistentul personal profesionist se elaboreaza de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si se aproba prin ordin al presedintelui acesteia.

ART. 49 Asistentul personal profesionist are urmatoarele obligatii principale: a) sa participe anual la instruirea organizata de angajator; b) sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care îsi asuma raspunderea de a realiza integral planul individual de servicii al adultului cu handicap grav sau accentuat; c) sa presteze pentru adultul cu handicap grav sau accentuat toate activitatile si serviciile prevazute în contractul individual de munca, în fisa postului si în planul individual de servicii; d) sa trateze cu respect, buna-credinta si întelegere adultul cu handicap grav sau accentuat si sa nu abuzeze fizic, psihic ori moral de starea acestuia; e) sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita în starea fizica, psihica ori sociala a adultului cu handicap grav sau accentuat si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege. ART. 50 Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare de catre asistentul personal profesionist a obligatiilor prevazute de dispozitiile legale în sarcina acestuia, precum si a celor prevazute în contractul individual de munca atrage raspunderea disciplinara, civila, ori, dupa caz, penala a asistentului personal profesionist, în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 4-a

Centre pentru persoanele cu handicap

ART. 51 (1) Persoana cu handicap poate beneficia de servicii sociale acordate în centre de zi si centre rezidentiale de diferite tipuri, publice, public-private sau private. (2) Centrele de zi si centrele rezidentiale reprezinta locatii în care serviciile sociale sunt acordate de personal calificat si care dispun de infrastructura adecvata furnizarii acestora; centrele rezidentiale sunt locatii în care persoana cu handicap este gazduita cel putin 24 de ore. (3) În sensul prezentei legi, tipurile de centre rezidentiale pentru persoane cu handicap sunt: a) centre de îngrijire si asistenta; b) centre de recuperare si reabilitare; c) centre de integrare prin terapie ocupationala; d) centre de pregatire pentru o viata independenta; e) centre respiro/centre de criza; f) centre de servicii comunitare si formare; g) locuinte protejate; h) altele. (4) Admiterea unei persoane cu handicap într-un centru rezidential, cu exceptia celor prevazute la alin. (3) lit. e) si g), se face în cazul în care acesteia nu i se pot asigura protectia si îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate. (5) Centrele publice pentru persoane cu handicap se înfiinteaza si functioneaza ca structuri cu sau fara personalitate juridica, în subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în structura directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului, cu avizul si sub îndrumarea metodologica a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

 

#M2

(6) Centrele private pentru persoanele cu handicap se înfiinteaza si functioneaza ca structuri cu sau fara personalitate juridica, cu avizul si sub îndrumarea metodologica a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

#B

ART. 52 (1) În vederea desfasurarii unui tip de activitati cu caracter inovator în domeniul protectiei persoanelor cu handicap, furnizorii de servicii sociale acreditati pot înfiinta, administra si finanta centre-pilot, pentru o durata de maximum 2 ani. (2) Evaluarea activitatilor cu caracter inovator se face de serviciul public descentralizat competent teritorial al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, în colaborare cu Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap.

ART. 53 (1) Într-un centru de zi sau rezidential serviciile sociale pot fi furnizate în sistem integrat cu serviciile medicale, de educatie, de locuire, de ocupare a fortei de munca si altele asemenea. (2) Persoanele cu handicap din centrele de zi sau rezidentiale beneficiaza de servicii medicale din cadrul pachetului de servicii medicale de baza care se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. (3) Coordonarea serviciilor sociale furnizate în sistem integrat se face de autoritatea administratiei publice locale sau de furnizorul de servicii sociale care înfiinteaza, administreaza si finanteaza centrul. (4) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului aloca fonduri de la buget pentru finantarea cheltuielilor aferente: a) activitatilor de educatie desfasurate în centrele pentru persoanele cu handicap; b) perfectionarii pregatirii profesionale a cadrelor didactice; c) altor actiuni si activitati, în conditiile legii.

ART. 54 (1) Persoana cu handicap are dreptul sa fie îngrijita si protejata într-un centru din localitatea/judetul în a carei/carui raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta. (2) Finantarea centrelor publice se face din bugetele proprii ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe teritoriul carora functioneaza acestea. (3) În cazul în care nevoile individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi asigurate în conditiile prevazute la alin. (1), persoana cu handicap poate fi îngrijita si protejata într-un centru aflat în alta unitate administrativ-teritoriala. (4) Decontarea cheltuielilor dintre autoritatile administratiei publice locale se face în baza costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate în luna anterioara de centrul în care persoana cu handicap este îngrijita si protejata. (5) Modalitatea de decontare va fi stabilita prin normele metodologice*) de aplicare a prevederilor prezentei legi. ------------ *) A se vedea Hotarârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007.

ART. 55 (1) Furnizorul de servicii sociale are obligatia de a promova, facilita si asigura personalului programe de formare profesionala, precum si programe de instruire specifica cu privire la problematica handicapului si legislatia în domeniu. (2) Personalul din cadrul centrelor prevazute la art. 51 alin. (1) are obligatia respectarii standardelor specifice de calitate, precum si a prevederilor legale privind drepturile persoanelor cu handicap. (3) Nerespectarea prevederilor alin. (2) atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale.

ART. 56 (1) Personalul de specialitate care îsi desfasoara activitatea în centrele publice din mediul rural, de zi si rezidentiale pentru copiii si adultii cu handicap, beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport dus-întors de la domiciliu, în conditiile legii. (2) Sumele necesare acordarii drepturilor prevazute la alin. (1) se asigura din bugetele proprii ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe a caror raza teritoriala functioneaza centrul. SECTIUNEA a 5-a Prestatii sociale pentru persoanele cu handicap ART. 57 (1) Dreptul la asistenta sociala sub forma de prestatii sociale se acorda la cerere sau din oficiu, dupa caz, pe baza actelor doveditoare, în conditiile prevazute de lege. (2) Cererea pentru plata prestatiilor sociale se înregistreaza la autoritatea administratiei publice locale competente în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap. (3) Cererea si actele doveditoare pot fi depuse în conditiile prevazute la art. 31 alin. (3). (4) Plata prestatiei sociale se face începând cu luna urmatoare depunerii cererii si înceteaza cu luna urmatoare încetarii dreptului la prestatia sociala respectiva.

ART. 58 (1) Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiaza de alocatie de stat în conditiile si în cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100%. (2) Copiii cu handicap de tip HIV/SIDA beneficiaza de o alocatie lunara de hrana, calculata pe baza alocatiei zilnice de hrana stabilite pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice. (3) Adultul cu handicap vizual grav primeste pentru plata însotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitatile de asistenta sociala din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi. (4) Adultul cu handicap beneficiaza, în conditiile prezentei legi, de urmatoarele prestatii sociale:

 

#M4

a) indemnizatie lunara, indiferent de venituri: 1. în cuantum de 202 lei, pentru adultul cu handicap grav; 2. în cuantum de 166 lei, pentru adultul cu handicap accentuat; b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri: 1. în cuantum de 91 lei, pentru adultul cu handicap grav; 2. în cuantum de 68 lei, pentru adultul cu handicap accentuat; 3. în cuantum de 33,5 lei, pentru adultul cu handicap mediu.

 

#B

(5) Beneficiaza de prestatia sociala prevazuta la alin. (4) lit. b) si familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere si întretinere. (6) Nu pot beneficia de prevederile alin. (4): a) adultii cu handicap îngrijiti si protejati în centre rezidentiale publice, cu exceptia centrului de tip respiro; b) persoanele cu handicap care sunt retinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsa privativa de libertate, pe perioada retinerii, arestarii ori a detentiei; c) adultii cu handicap grav sau accentuat care realizeaza venituri, aflati în îngrijirea si protectia asistentului personal profesionist. (7) Nu pot beneficia de prevederile alin. (4) lit. a) adultii cu handicap grav sau accentuat care nu realizeaza venituri, aflati în îngrijirea si protectia asistentului personal profesionist. (8) Nu pot beneficia de dreptul prevazut la alin. (1) copiii cu handicap care se afla în internate sau centre de plasament aferente unitatilor ori institutiilor de învatamânt special sau în alte tipuri de institutii publice cu caracter social, cu exceptia centrului de tip respiro, în care se asigura întretinere completa din partea autoritatii administratiei publice. (9) De dreptul prevazut la alin. (2) poate beneficia copilul bolnav de SIDA numai pe perioada în care este îngrijit în familie. (10) Sumele aferente drepturilor prevazute la alin. (1) - (5) si cheltuielilor de administrare se vor asigura prin bugetele proprii ale judetelor/sectoarelor municipiului Bucuresti din transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse. (11) Plata drepturilor prevazute la alin. (1) - (5) se realizeaza prin directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. (12) Bugetul personal complementar prevazut la alin. (4) lit. b) nu este luat în calcul la stabilirea altor drepturi si obligatii. (13) Cuantumul drepturilor se actualizeaza anual cu indicele cresterii preturilor de consum, prin hotarâre a Guvernului. (14) Drepturile restante aferente deciziilor emise si neplatite în anul 2006 pentru persoanele cu handicap vizual, stabilite în baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999**) privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura si se platesc de catre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse prin directiile de munca si protectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. ------------ **) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 a fost abrogata prin Legea nr. 448/2006, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 18 decembrie 2006. SECTIUNEA a 6-a Obligatiile persoanelor cu handicap, ale familiei sau reprezentantilor legali ART. 59 Persoanele cu handicap au urmatoarele obligatii: a) sa se prezinte, din oficiu sau la solicitare, pentru evaluare si reevaluare, la comisiile cu competenta în domeniu; b) sa depuna diligentele necesare pentru a beneficia de drepturile prevazute de lege; c) sa urmeze activitatile si serviciile prevazute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap; d) sa depuna diligente pentru încadrarea în munca, în conditiile legii, în raport cu pregatirea, posibilitatile fizice si psihice, pe baza recomandarilor comisiei cu competenta în domeniu; e) sa colaboreze cu asistentii sociali si specialistii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesionala si integrarea sociala; f) sa aduca la cunostinta directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau resedinta, starea materiala si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

ART. 60 Persoana care are în îngrijire, supraveghere si întretinere un copil sau adult cu handicap are urmatoarele obligatii principale: a) sa asigure cresterea si îngrijirea corespunzatoare a persoanei cu handicap; b) sa respecte si/sau sa urmeze activitatile si serviciile prevazute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap; c) sa însoteasca persoana cu handicap, la termenul necesar sau la solicitare, pentru evaluare si reevaluare, la comisiile cu competenta în domeniu; d) sa se prezinte la solicitarea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti; e) sa colaboreze cu asistentii sociali si specialistii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesionala si integrarea sociala; f) sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau resedinta, starea materiala, precum si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.

 

CAP. 4

Accesibilitate

 

ART. 61 În vederea asigurarii accesului persoanelor cu handicap la mediul fizic, informational si comunicational, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice: a) sa promoveze si sa implementeze conceptul Acces pentru toti, pentru a împiedica crearea de noi bariere si aparitia unor noi surse de discriminare; b) sa sprijine cercetarea, dezvoltarea si productia de noi tehnologii de informare si comunicare si tehnologii asistive; c) sa recomande si sa sustina introducerea în pregatirea initiala a elevilor si studentilor a unor cursuri referitoare la problematica handicapului si a nevoilor acestora, precum si la diversificarea modalitatilor de realizare a accesibilitatii; d) sa faciliteze accesul persoanelor cu handicap la noile tehnologii; e) sa asigure accesul la informatiile publice pentru persoanele cu handicap; f) sa asigure interpreti autorizati ai limbajului mimico-gestual si ai limbajului specific persoanelor cu surdocecitate; g) sa proiecteze si sa deruleze, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe de accesibilitate sau de constientizare asupra importantei acesteia.

ART. 62 (1) Cladirile de utilitate publica, caile de acces, cladirile de locuit construite din fonduri publice, mijloacele de transport în comun si statiile acestora, taxiurile, vagoanele de transport feroviar pentru calatori si peroanele principalelor statii, spatiile de parcare, strazile si drumurile publice, telefoanele publice, mediul informational si comunicational vor fi adaptate conform prevederilor legale în domeniu, astfel încât sa permita accesul neîngradit al persoanelor cu handicap. (2) Cladirile de patrimoniu si cele istorice se vor adapta, cu respectarea caracteristicilor arhitectonice, conform prevederilor legale în domeniu. (3) Costurile lucrarilor necesare pentru realizarea adaptarilor prevazute la alin. (1) si (2) se suporta din bugetele autoritatilor administratiei publice centrale sau locale si din sursele proprii ale persoanelor juridice cu capital privat, dupa caz. (4) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa includa reprezentanti ai Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap sau ai organizatiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap în comisiile de receptie a lucrarilor de constructie ori de adaptare a obiectivelor prevazute la alin. (1) si (2).

ART. 63 (1) Autoritatile prevazute de lege au obligatia sa elibereze autorizatia de constructie pentru cladirile de utilitate publica numai în conditiile respectarii prevederilor legale în domeniu, astfel încât sa fie permis accesul neîngradit al persoanelor cu handicap. (2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru cladirile de locuit care se construiesc ori pentru care se realizeaza lucrari de consolidare, de reabilitare, de extindere si/sau de modernizare, cu finantare din fonduri publice. (3) Adaptarea accesului în cladirile aflate în patrimoniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale se face si în conditiile când nu se realizeaza lucrarile prevazute la alin. (2), la solicitarea persoanelor cu handicap grav, locatari ai acestora.

ART. 64 (1) Pentru a facilita accesul neîngradit al persoanelor cu handicap la transport si calatorie, pâna la 31 decembrie 2010, autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa ia masuri pentru: a) adaptarea tuturor mijloacelor de transport în comun aflate în circulatie; b) adaptarea tuturor statiilor mijloacelor de transport în comun conform prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil a spatiilor de acces spre usa de intrare în mijlocul de transport; c) montarea panourilor de afisaj corespunzatoare nevoilor persoanelor cu handicap vizual si auditiv în mijloacele de transport public; d) imprimarea cu caractere mari si în culori contrastante a rutelor si a indicativelor mijloacelor de transport în comun. (2) În termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, toti operatorii de taxi au obligatia sa asigure cel putin o masina adaptata transportului persoanelor cu handicap care utilizeaza fotoliul rulant. (3) Constituie discriminare refuzul conducatorului de taxi de a asigura transportul persoanei cu handicap si a dispozitivului de mers. (4) Pâna la data de 31 decembrie 2007, autoritatile administratiei publice locale competente au obligatia sa ia masuri pentru: a) adaptarea trecerilor de pietoni de pe strazile si drumurile publice conform prevederilor legale, inclusiv marcarea prin pavaj tactil; b) montarea sistemelor de semnalizare sonora si vizuala la intersectiile cu trafic intens. (5) Câinele-ghid care însoteste persoana cu handicap grav are acces liber si gratuit în toate locurile publice si în mijloacele de transport. (6) Pâna la data de 31 decembrie 2010, administratorii infrastructurii feroviare si operatorii de transport feroviar au urmatoarele obligatii: a) sa adapteze cel putin un vagon si statiile principale de tren, pentru a permite accesul persoanelor cu handicap care utilizeaza fotoliul rulant; b) sa marcheze prin pavaj tactil contrastant caile spre peroanele de îmbarcare, ghisee sau alte utilitati.

ART. 65 (1) În spatiile de parcare de pe lânga cladirile de utilitate publica, precum si în cele organizate vor fi adaptate, rezervate si semnalizate prin semn international cel putin 4% din numarul total al locurilor de parcare, dar nu mai putin de doua locuri, pentru parcarea gratuita a mijloacelor de transport pentru persoane cu handicap. (2) Persoanele cu handicap sau reprezentantii legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de un card-legitimatie pentru locurile gratuite de parcare. Autovehiculul care transporta o persoana cu handicap posesoare de card-legitimatie beneficiaza de parcare gratuita. (3) Modelul cardului-legitimatie va fi stabilit în normele metodologice*) de aplicare a prevederilor prezentei legi. Eliberarea cardurilor se face de catre autoritatile administratiei publice locale. (4) Costurile aferente dreptului prevazut la alin. (2) se suporta din bugetele locale. (5) În spatiile de parcare ale domeniului public si cât mai aproape de domiciliu administratorul acestora repartizeaza locuri de parcare gratuita persoanelor cu handicap care au solicitat si au nevoie de astfel de parcare. ------------ *) A se vedea Hotarârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007. ART. 66 (1) Editurile au obligatia sa puna matritele electronice utilizate pentru tiparirea cartilor si revistelor la dispozitia persoanelor juridice autorizate care le solicita pentru a le transforma în format accesibil persoanelor cu deficiente de vedere sau de citire, în conditiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Bibliotecile publice au obligatia sa înfiinteze sectii cu carte în formate accesibile persoanelor cu deficiente de vedere sau de citire. ART. 67 (1) Pâna la data de 31 martie 2007, operatorii de telefonie au urmatoarele obligatii: a) sa adapteze cel putin o cabina la o baterie de telefoane publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) sa furnizeze informatii despre costurile serviciilor în forme accesibile persoanelor cu handicap. (2) Operatorii de servicii bancare au obligatia sa puna la dispozitia persoanelor cu handicap, la solicitarea acestora, extrase de cont si alte informatii în formate accesibile. (3) Angajatii operatorilor de servicii bancare si postale au obligatia de a acorda asistenta în completarea formularelor, la solicitarea persoanelor cu handicap.

ART. 68 Pâna la data de 31 decembrie 2007, proprietarii de spatii hoteliere au urmatoarele obligatii: a) sa adapteze cel putin o camera pentru gazduirea persoanei cu handicap care utilizeaza fotoliul rulant; b) sa marcheze prin pavaj sau covoare tactile intrarea, receptia si sa detina harta tactila a cladirii; c) sa monteze lifturi cu însemne tactile.

ART. 69 (1) Autoritatile si institutiile centrale si locale, publice sau private asigura, pentru relatiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreti autorizati ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate. (2) Metodologia de autorizare a interpretilor**) va fi aprobata prin ordin comun al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului si al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, cu consultarea Asociatiei Nationale a Surzilor din România, precum si a organizatiilor neguvernamentale din domeniul surdocecitatii. ------------ **) A se vedea Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 671/1.640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizarea interpretilor limbajului mimico-gestual si a interpretilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 27 septembrie 2007. ART. 70 (1) Autoritatile centrale si locale publice, precum si institutiile centrale si locale, publice sau de drept privat, au obligatia de a asigura servicii de informare si documentare accesibile persoanelor cu handicap. (2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, serviciile de relatii cu publicul vor afisa si vor dispune de informatii accesibile persoanelor cu handicap vizual, auditiv si mintal.

ART. 71 (1) Pâna la data de 31 decembrie 2007, autoritatile publice au obligatia sa ia masuri pentru: a) accesibilizarea paginilor de internet proprii, în vederea îmbunatatirii accesarii documentelor electronice de catre persoanele cu handicap vizual si mintal; b) utilizarea pictogramelor în toate serviciile publice; c) adaptarea telefoanelor cu telefax si teletext pentru persoanele cu handicap auditiv. (2) În achizitia de echipamente si softuri, institutiile publice vor avea în vedere respectarea criteriului de accesibilitate.

 

CAP. 5 Orientare, formare profesionala, ocupare si angajare în munca

 

ART. 72 (1) Orice persoana cu handicap care doreste sa se integreze sau sa se reintegreze în munca are acces gratuit la evaluare si orientare profesionala, indiferent de vârsta, tipul si gradul de handicap. (2) Persoana cu handicap participa activ în procesul evaluarii si orientarii profesionale, are acces la informare si la alegerea activitatii, conform dorintelor si aptitudinilor sale. (3) Datele si informatiile personale colectate în cursul procesului de evaluare si orientare profesionala sunt confidentiale si pot fi utilizate numai în interesul si cu acordul persoanei cu handicap în cauza.

ART. 73 (1) Beneficiaza de orientare profesionala, dupa caz, persoana cu handicap care este scolarizata si are vârsta corespunzatoare în vederea integrarii profesionale, persoana care nu are un loc de munca, cea care nu are experienta profesionala sau cea care, desi încadrata în munca, doreste reconversie profesionala. (2) Persoana cu handicap sau, dupa caz, familia ori reprezentantul legal al acesteia este principalul factor de decizie cu privire la orientarea profesionala. (3) Formarea profesionala a persoanelor cu handicap se organizeaza, conform legii, prin programe de initiere, calificare, recalificare, perfectionare si specializare.

ART. 74 (1) În vederea asigurarii evaluarii, orientarii, formarii si reconversiei profesionale a persoanelor cu handicap, autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice: a) sa realizeze/diversifice/sustina financiar programe privind orientarea profesionala a persoanelor cu handicap; b) sa asigure pregatirea si formarea pentru ocupatii necesare în domeniul handicapului; c) sa coreleze pregatirea profesionala a persoanelor cu handicap cu cerintele pietei muncii; d) sa creeze cadrul necesar pentru accesul la evaluare si orientare profesionala în orice meserie, în functie de abilitatile persoanelor cu handicap. (2) Evaluarea si orientarea profesionala a adultilor cu handicap se realizeaza de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în conditiile legii.

ART. 75 (1) Persoanele cu handicap au dreptul sa li se creeze toate conditiile pentru a-si alege si exercita profesia, meseria sau ocupatia, pentru a dobândi si mentine un loc de munca, precum si pentru a promova profesional. (2) În realizarea drepturilor prevazute la alin. (1), autoritatile publice au obligatia sa ia urmatoarele masuri specifice: a) sa promoveze conceptul potrivit caruia persoana cu handicap încadrata în munca reprezinta o valoare adaugata pentru societate si, în special, pentru comunitatea careia apartine; b) sa promoveze un mediu de munca deschis, inclusiv si accesibil persoanelor cu handicap; c) sa creeze conditiile si serviciile necesare pentru ca persoana cu handicap sa poata alege forma de conversie/reconversie profesionala si locul de munca, în conformitate cu potentialul ei functional; d) sa înfiinteze si sa sustina complexe de servicii, formate din unitati protejate autorizate si locuinte protejate; e) sa initieze si sa dezvolte forme de stimulare a angajatorilor, în vederea angajarii si pastrarii în munca a persoanelor cu handicap; f) sa acorde sprijin pentru organizarea unei piete de desfacere pentru produsul muncii persoanei cu handicap; g) sa diversifice si sa sustina diferite servicii sociale, respectiv consiliere pentru persoana cu handicap si familia acesteia, informare pentru angajatori, angajare asistata si altele asemenea; h) sa promoveze serviciile de mediere pe piata muncii a persoanelor cu handicap; i) sa realizeze/actualizeze permanent baza de date, pentru evidentierea ofertei de munca din rândul persoanelor cu handicap; j) sa dezvolte colaborari cu mass-media, în vederea cresterii gradului de constientizare/sensibilizare a comunitatii cu privire la potentialul, abilitatile si contributia persoanelor cu handicap la piata muncii; k) sa realizeze, în colaborare sau parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private, programe si proiecte având ca obiectiv cresterea gradului de ocupare; l) sa initieze si sa sustina campanii de sensibilizare si constientizare a angajatorilor asupra abilitatilor persoanelor cu handicap; m) sa initieze programe specifice care stimuleaza cresterea participarii pe piata muncii a fortei de munca din rândul grupurilor supuse riscului major de excluziune sociala.

ART. 76 Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului stabileste masuri privind egalitatea de sanse pentru persoanele cu handicap, asigurând, acolo unde este necesar, suport aditional adaptat nevoilor adultilor cu handicap, sprijinind accesul acestora în unitatile si institutiile de învatamânt superior. Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului initiaza programe de educatie permanenta a adultilor cu handicap si asigura sprijin privind implementarea lor.

ART. 77 (1) Persoanele cu handicap au dreptul de a munci si de a realiza venituri în conformitate cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu dispozitiile speciale din prezenta lege. (2) În sensul prezentei legi si numai în contextul încadrarii în munca, prin persoana cu handicap se întelege si persoana invalida gradul III.

ART. 78 (1) Persoanele cu handicap pot fi încadrate în munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de încadrare în grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti. (2) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati. (3) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap în conditiile prevazute la alin. (2), pot opta pentru îndeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii: a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentând 50% din salariul de baza minim brut pe tara înmultit cu numarul de locuri de munca în care nu au angajat persoane cu handicap;

 

#M2

b) sa achizitioneze produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanelor cu handicap angajate în unitatile protejate autorizate, pe baza de parteneriat, în suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat, în conditiile prevazute la lit. a).

#B

(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala. (5) Monitorizarea si controlul respectarii prevederilor alin. (2) si (3) se fac de catre Inspectia Muncii.

ART. 79 (1) Angajarea persoanei cu handicap în munca se realizeaza în urmatoarele forme: a) pe piata libera a muncii; b) la domiciliu; c) în forme protejate. (2) Formele protejate de angajare în munca sunt: a) loc de munca protejat; b) unitate protejata autorizata.

ART. 80 Persoanele cu handicap angajate la domiciliu beneficiaza din partea angajatorului de transportul la si de la domiciliu al materiilor prime si materialelor necesare în activitate, precum si al produselor finite realizate.

ART. 81 (1) Unitatile protejate pot fi înfiintate de orice persoana fizica sau juridica, de drept public sau privat, care angajeaza persoane cu handicap. (2) Unitatile protejate pot fi: a) cu personalitate juridica; b) fara personalitate juridica, cu gestiune proprie, sub forma de sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, institutiilor publice ori din cadrul organizatiilor neguvernamentale, precum si cele organizate de persoana cu handicap autorizata, în conditiile legii, sa desfasoare activitati economice independente. (3) Procedura de autorizare a unitatilor protejate se stabileste prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap*). ------------ *) A se vedea Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 60/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unitatilor protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 3 mai 2007.

ART. 82 (1) Unitatile protejate autorizate beneficiaza de urmatoarele drepturi: a) scutire de plata taxelor de autorizare la înfiintare si de reautorizare; b) scutire de plata a impozitului pe profit, cu conditia ca cel putin 75% din fondul obtinut prin scutire sa fie reinvestit pentru restructurare sau pentru achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje, instalatii de lucru si/sau amenajarea locurilor de munca protejate, în conditiile prevazute de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; c) alte drepturi acordate de autoritatile administratiei publice locale finantate din fondurile proprii. (2) La începutul fiecarui an, unitatile protejate autorizate au obligatia sa prezinte raportul de activitate pentru anul precedent Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap. (3) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (2) se sanctioneaza cu suspendarea autorizatiei de functionare ca unitate protejata sau, dupa caz, cu retragerea acesteia si cu obligatia rambursarii integrale a facilitatilor de care a beneficiat pe durata functionarii ca unitate protejata autorizata. (4) Procedura de suspendare sau retragere a autorizatiei unitatilor protejate se stabileste prin normele metodologice**) de aplicare a prevederilor prezentei legi. ------------ **) A se vedea Hotarârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007. ART. 83 (1) Persoanele cu handicap aflate în cautarea unui loc de munca sau încadrate în munca beneficiaza de urmatoarele drepturi: a) cursuri de formare profesionala; b) adaptare rezonabila la locul de munca; c) consiliere în perioada prealabila angajarii si pe parcursul angajarii, precum si în perioada de proba, din partea unui consilier specializat în medierea muncii; d) o perioada de proba la angajare, platita, de cel putin 45 de zile lucratoare; e) un preaviz platit, de minimum 30 de zile lucratoare, acordat la desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatorului pentru motive neimputabile acestuia; f) posibilitatea de a lucra mai putin de 8 ore pe zi, în conditiile legii, în cazul în care beneficiaza de recomandarea comisiei de evaluare în acest sens; g) scutirea de plata impozitului pe salariu. (2) Finantarea drepturilor prevazute la alin. (1) lit. a) si c) pentru persoanele cu handicap aflate în cautarea unui loc de munca se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, în conditiile legii.

ART. 84 Angajatorii persoanelor cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi: a) deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptarii locurilor de munca protejate si achizitionarii utilajelor si echipamentelor utilizate în procesul de productie de catre persoana cu handicap; b) deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheltuielilor cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de munca, precum si a cheltuielilor cu transportul materiilor prime si al produselor finite la si de la domiciliul persoanei cu handicap, angajata pentru munca la domiciliu; c) decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a cheltuielilor specifice de pregatire, formare si orientare profesionala si de încadrare în munca a persoanelor cu handicap; d) o subventie de la stat, în conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CAP. 6 Încadrarea în grad de handicap

 

ART. 85 (1) Persoanele cu handicap beneficiaza de drepturile prevazute la art. 6 pe baza încadrarii în grad de handicap, în raport cu gradul de handicap. (2) Încadrarea în grad si tip de handicap a copiilor cu handicap se face de comisia pentru protectia copilului. (3) Încadrarea în grad si tip de handicap a adultilor cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. (4) Comisiile prevazute la alin. (2) si (3) sunt organe de specialitate ale consiliilor judetene, dupa caz, ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. (5) Criteriile medicopsihosociale pe baza carora se stabileste încadrarea în grad de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, pâna la 30 noiembrie 2007.

ART. 86 (1) Gradele de handicap sunt: usor, mediu, accentuat si grav. (2) Tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare. ART. 87 (1) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumita în continuare comisia de evaluare, are urmatoarele atributii principale: a) stabileste încadrarea în grad de handicap si, dupa caz, orientarea profesionala a adultului cu handicap, capacitatea de munca; b) stabileste masurile de protectie a adultului cu handicap, în conditiile legii; c) reevalueaza periodic sau la sesizarea directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, încadrarea în grad de handicap, orientarea profesionala, precum si celelalte masuri de protectie a adultilor cu handicap; d) revoca sau înlocuieste masura de protectie stabilita, în conditiile legii, daca împrejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat; e) solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist; f) informeaza adultul cu handicap sau reprezentantul legal al acestuia cu privire la masurile de protectie stabilite; g) promoveaza drepturile persoanelor cu handicap în toate activitatile pe care le întreprinde. (2) Comisia de evaluare îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege. (3) Organizarea si metodologia de functionare a comisiei de evaluare se reglementeaza prin hotarâre a Guvernului.

ART. 88 În vederea exercitarii atributiilor ce revin comisiei de evaluare, se înfiinteaza serviciul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap, în cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

ART. 89 (1) Odata cu emiterea certificatului de încadrare în grad si tip de handicap, comisia de evaluare are obligatia de a elabora programul individual de reabilitare si integrare sociala a adultului cu handicap. (2) Pentru elaborarea programului individual de reabilitare si integrare sociala, comisia de evaluare va colabora cu persoana cu handicap sau cu reprezentantul legal al acesteia. (3) Certificatul prevazut la alin. (1) da dreptul adultului cu handicap de a beneficia de dispozitiile prevazute de lege pentru gradul de handicap respectiv. (4) Programul individual de reabilitare si integrare sociala prevazut la alin. (1) se întocmeste si se revizuieste în conformitate cu normele metodologice*) de aplicare a prevederilor prezentei legi. ------------ *) A se vedea Hotarârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007. ART. 90 Lucrarile de secretariat ale comisiei de evaluare sunt asigurate de un secretariat, care functioneaza în cadrul directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. CAP. 7 Parteneriate ART. 91 În activitatea de protectie si promovare a drepturilor persoanelor cu handicap, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si autoritatile administratiei publice centrale si locale întretin relatii de dialog, colaborare si parteneriat cu organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care reprezinta interesele acestora, precum si cu institutiile de cult recunoscute de lege cu activitate în domeniu.

ART. 92 (1) Se înfiinteaza, pe lânga Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, Consiliul de analiza a problemelor persoanelor cu handicap, denumit în continuare Consiliul, cu rol consultativ, în urmatoarea componenta: a) presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap; b) presedintele Consiliului National al Dizabilitatii din România; c) un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului; d) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse; e) un reprezentant al Ministerului Sanatatii Publice; f) un reprezentant al unei organizatii neguvernamentale pentru protectia drepturilor omului; g) câte un reprezentant al organismelor administratiei publice centrale si/sau locale, precum si al altor organisme de drept public sau privat din domeniu, cu statut de membri nepermanenti, în functie de problemele ce urmeaza a fi solutionate. (2) Consiliul are urmatoarele atributii: a) emite avize consultative cu privire la proiectele de acte normative care au ca obiect protectia persoanelor cu handicap, initiate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap sau de alte autoritati competente; b) analizeaza problematica protectiei persoanelor cu handicap si propune masuri privind îmbunatatirea conditiilor de viata ale acestora; c) sesizeaza organele competente cu privire la încalcarea drepturilor persoanelor cu handicap. (3) Consiliul se întruneste în sedinte ordinare trimestriale, precum si în sedinte extraordinare ori de câte ori este necesar. (4) Convocarea membrilor se realizeaza de catre Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap. (5) Sedintele se desfasoara la sediul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap sau în orice alt loc pe care aceasta îl propune. (6) Secretariatul Consiliului se asigura de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap. (7) Modul de organizare si functionare a Consiliului se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap*). ------------ *) A se vedea Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 256/2007 privind organizarea si functionarea Consiliului de analiza a problemelor persoanelor cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 15 august 2007.

ART. 93 (1) La nivelul judetelor si sectoarelor municipiului Bucuresti se vor înfiinta, pe lânga directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, comitete de analiza a problemelor persoanelor cu handicap. (2) Înfiintarea, precum si modul de organizare si functionare se aproba prin hotarâre a consiliului judetean, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

 

CAP. 8 Finantarea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap

ART. 94 (1) Protectia persoanelor cu handicap se finanteaza din urmatoarele surse: a) bugetul local al comunelor, oraselor si municipiilor; b) bugetele locale ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti; c) bugetul de stat; d) contributii lunare de întretinere a persoanelor cu handicap care beneficiaza de servicii sociale în centre; e) donatii, sponsorizari si alte surse, în conditiile legii. (2) Pentru a garanta primirea de catre persoanele cu handicap a sumelor reprezentând prestatii sociale, acestea vor fi constituite numai din sume provenind de la bugetul de stat si vor fi gestionate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse prin directiile teritoriale de munca si protectie sociala. (3) Costul mediu lunar de întretinere în centrele rezidentiale pentru persoane cu handicap, precum si nivelul contributiei lunare de întretinere datorate de adultii cu handicap asistati în centre sau de sustinatorii acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap. (4) Pentru anumite servicii sociale furnizate persoanelor cu handicap se pot percepe taxe, în conditiile stabilite de furnizorii de servic ii sociale publici sau privati acreditati, cu avizul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

ART. 95 (1) Produsele si serviciile realizate de centrele pentru persoanele cu handicap, aflate în coordonarea Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, pot fi valorificate catre persoane fizice si juridice. (2) Sumele obtinute în conditiile prevazute la alin. (1) se fac venit la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale în subordinea careia functioneaza centrul respectiv. ART. 96 (1) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate finanta sau, dupa caz, cofinanta programe de interes national care au ca scop integrarea, incluziunea sociala si profesionala a persoanelor adulte cu handicap, precum si cresterea calitatii vietii acestora. (2) Programele de interes national prevazute la alin. (1), complementare actiunilor finantate la nivel local, pot avea urmatoarele obiective generale: a) realizarea investitiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea si buna functionare a serviciilor si centrelor care asigura îngrijirea adultilor cu handicap; b) realizarea de studii, cercetari si publicatii în cadrul domeniului sau de activitate; c) instruirea personalului care îsi desfasoara activitatea în cadrul serviciilor si centrelor pentru persoanele cu handicap; d) informarea opiniei publice despre drepturile adultilor cu handicap prin campanii de mediatizare; e) transcrierea sau traducerea materialelor informative si culturale în sistemele de acces la informatie, specifice persoanelor încadrate în anumite categorii de handicap: alfabet Braille, înregistrari audio, scriere vizuala cu litere marite, limbaj mimico-gestual, pictograme; f) orice alte obiective corespunzatoare domeniului de activitate al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap. (3) Programele de interes national prevazute la alin. (1) se aproba ca anexa la bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, pe baza fundamentarilor elaborate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap. (4) Metodologia de selectare si finantare a programelor de interes national se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

ART. 97 (1) Finantarea sau, dupa caz, cofinantarea programelor de interes national prevazute la art. 96 alin. (1) se asigura din urmatoarele surse: a) bugetul de stat; b) fonduri externe rambursabile si nerambursabile; c) donatii, sponsorizari si alte surse, în conditiile legii. (2) Sumele alocate din sursele prevazute la alin. (1) vor fi cuprinse în bugetul propriu al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap. (3) În scopul finantarii programelor de interes national prevazute la art. 96 alin. (1), Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate aloca fonduri din bugetul propriu: a) serviciilor publice de asistenta sociala din subordinea consiliilor judetene si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti; b) organismelor private autorizate, potrivit legii. (4) Alocarea fondurilor potrivit prevederilor alin. (3) se face pe baza de conventii încheiate cu consiliile judetene si cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv cu organismele private autorizate potrivit legii. (5) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap poate finanta proiecte din cadrul programelor de interes national ce urmeaza sa fie realizate, pe baza de conventie, în colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu alte autoritati sau institutii publice si organisme private autorizate, potrivit legii.

ART. 98 Asociatia Nevazatorilor din România, Asociatia Invalizilor de Razboi Nevazatori din România, Asociatia Nationala a Surzilor din România, Liga Nationala a Organizatiilor cu Personal Handicapat din Cooperatia Mestesugareasca, Consiliul National al Dizabilitatii din România pot primi, în conditiile legii, subventii de la bugetul de stat prin bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, exclusiv în completarea veniturilor proprii. ART. 99 (1) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap finanteaza proiecte proprii, proiecte ale organizatiilor neguvernamentale cu activitate în domeniul protectiei persoanelor cu handicap, precum si proiecte ale unitatilor protejate autorizate. (2) Metodologia de selectare si finantare a proiectelor se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

 

CAP. 9 Raspunderea juridica

 

ART. 100 (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) nerespectarea dispozitiilor art. 15 alin. (1), art. 18 - 20, art. 21 alin. (3) si (4), art. 22, art. 23 alin. (1) si (2), art. 24, 30, 31, art. 34 alin. (3), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (1), art. 62 - 68, art. 69 alin. (1), art. 70 - 71 alin. (3), art. 78 si 82, cu amenda de la 3.000 lei la 9.000 lei; b) parcarea altor mijloace de transport pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semn international pentru persoane cu handicap, cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei si ridicarea mijlocului de transport de pe locul de parcare respectiv; c) eliberarea de certificate de încadrare în grad de handicap cu încalcarea criteriilor prevazute la art. 85 alin. (5), cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei. (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) lit. a) si c) se fac de catre personalul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, împuternicit prin ordin al presedintelui acesteia. (3) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii contraventionale prevazute la alin. (1) lit. b) se fac de catre agentii de circulatie sau de catre personalul de control cu atributii în acest sens. (4) Sumele obtinute din aplicarea amenzilor se fac venit la bugetul de stat. (5) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. (6) Prevederile prezentului articol se aplica începând cu data intrarii în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

ART. 101 (1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestatii sociale de catre persoana cu handicap sau familia acesteia se recupereaza de la aceasta, inclusiv dobânzile aferente. (2) Sumele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1), nerecuperate din cauza decesului persoanei cu handicap, se recupereaza, dupa caz, de la mostenitori, familie sau reprezentanti legali, în conditiile dreptului comun. CAP. 10 Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 102 Prevederile art. 43 alin. (1) si ale art. 58 alin. (4) si (5) intra în vigoare la 1 ianuarie 2007.

ART. 103 La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 18 alin. (2) lit. d) si e) si alin. (5) si ale art. 19 alin. (1) lit. a) - c), e), f), q) si r), care se abroga începând cu data de 1 ianuarie 2007, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

ART. 104 În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap va elabora normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi si le va supune spre aprobare prin hotarâre a Guvernului*). ------------ *) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au fost aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 268/2007, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 4 aprilie 2007.

NOTA: Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/2007, astfel cum a fost modificat si completat prin Legea nr. 275/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care nu este încorporat în textul republicat al Legii nr. 448/2006 si care se aplica, în continuare, ca dispozitii proprii ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2007: "

 

ART. II

(1) Drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a), b), e), f) si g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda, potrivit legii, daca cererea de acordare a acestora, însotita de documentele doveditoare, se depune de catre persoana îndreptatita în termen de maximum 180 de zile de la intrarea în vigoare a legii, indiferent de anul nasterii copilului, daca acesta nu a împlinit înca vârsta de 2, 3 si, respectiv, 7 ani, dupa caz.

(2) Procedura de acordare a drepturilor prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b), e) - g) si la alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se stabileste prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) Pentru asigurarea în anul 2007 a fondurilor necesare aplicarii alin. (1) lit. a), b), e), f) si g) si alin. (2) din Legea nr. 448/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor ca, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor acestei legi în structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse pe anul 2007."

---------------