Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!

Alege Demnitatea
  • Home
  • Legislatie
  • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 60/2017 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 60/2017 din 4 august 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 648 din 7 august 2017

 

Odată cu ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, România se angajează să mobilizeze resursele necesare pentru eliminarea barierelor astfel încât nicio persoană cu dizabilităţi să nu fie discriminată, marginalizată, exclusă sau abuzată, iar alegerile şi aspiraţiile ei să fie respectate şi sprijinite.

Pentru a da persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea de a trăi independent şi de a participa pe deplin la toate aspectele vieţii sunt necesare măsuri care să asigure creşterea angajării acestora atât în sectorul public, cât şi în cel privat, la finele anului 2016 numărul de persoane cu dizabilităţi angajate fiind sub 35.000.

De asemenea, conform Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, strategia fiscal-bugetară trebuie înaintată Guvernului până la data de 31 iulie a fiecărui an. Prin urmare, aprobarea majorării prestaţiilor sociale pentru persoane cu handicap este o reglementare ce trebuie adoptată în regim de urgenţă, întrucât este necesar ca aceste sume să fie cuprinse în strategia fiscal-bugetară ce stă la baza fundamentării bugetului pe anul 2018, pentru a face posibilă plata acestor sume.

Având în vedere obiectul de activitate al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi, precum şi specificitatea categoriilor de beneficiari cărora se adresează se impune cu necesitate ca reglementările propuse să fie realizate în regim de urgenţă.

Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2017 - 2020, capitolul Politici publice în domeniul muncii şi justiţiei sociale - O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi, neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera blocaje, ineficienţă, precum şi afectarea în continuare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

ART. I Începând cu data de 1 septembrie 2017, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 78, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: "(3) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condiţiile prevăzute la alin. (2), plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap."

2. La articolul 78, alineatul (4^1) se abrogă.

3. La articolul 78, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: "(6) În scopul stimulării angajării persoanelor cu handicap, în condiţiile prevăzute la alin. (2), autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice publice, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), au obligaţia organizării unor concursuri de angajare exclusiv pentru persoanele cu handicap, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Această măsură nu exclude posibilitatea persoanelor cu handicap de a participa la toate celelalte concursuri de angajare organizate de către instituţia publică."

4. La articolul 81 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: "b) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secţii, ateliere sau alte structuri în cadrul instituţiilor publice." ART. II Începând cu data de 1 ianuarie 2018, alineatele (4), (5) şi (13) ale articolului 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(4) Adultul cu handicap beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de următoarele prestaţii sociale: a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri: (i) 65% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap grav; (ii) 50% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat; b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri: (i) 25% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap grav; (ii) 20% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat; (iii) 10% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap mediu. (5) Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, beneficiază de prestaţii sociale, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere, astfel: a) 50% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul copilului cu handicap grav; b) 30% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul copilului cu handicap accentuat; c) 10% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul copilului cu handicap mediu. .......................................................................... (13) În situaţia în care din calculul prestaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5) rezultă fracţiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarilor."

ART. III Începând cu data de 1 iulie 2018, alineatele (4), (5) şi (13) ale articolului 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins: "(4) Adultul cu handicap beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de următoarele prestaţii sociale: a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri: (i) 70% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap grav; (ii) 53% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat; b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri: (i) 30% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap grav; (ii) 22% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap accentuat; (iii) 12% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru adultul cu handicap mediu. (5) Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii, beneficiază de prestaţii sociale, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere, astfel: a) 60% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul copilului cu handicap grav; b) 35% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul copilului cu handicap accentuat; c) 12% din indicatorul social de referinţă, prevăzut de Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul copilului cu handicap mediu. .......................................................................... (13) În situaţia în care din calculul prestaţiilor prevăzute la alin. (4) şi (5) rezultă fracţiuni în bani, acestea se rotunjesc la un leu în favoarea beneficiarilor."

 

PRIM-MINISTRU

MIHAI TUDOSE

 

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sirma Caraman,

secretar de stat

 

Ministrul finanţelor publice,

Ionuţ Mişa


 

Bucureşti,

4 august 2017.

Nr. 60. ---------------