Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!

Alege Demnitatea
  • Home
  • Legislatie
  • Legea 30/2016 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011

Legea 30/2016 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 224 din 25 martie 2016 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articolul 1
Se ratifica Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011. 

Articolul 2
Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, Romania formuleaza urmatoarele rezerve: 
a) In conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) si (2) din Conventie,"Romania isi rezerva dreptul de a nu aplica sau de a aplica doar in cazuri sau conditii specifice dispozitiile formulate in: 
- articolul 30 alineatul (2); 
- articolul 44 alineatele (1) lit. e), (3) si (4); 
- articolul 55 alineatul (1) cu privire la articolul 35 referitor la infractiunile minore; 
- articolul 59." 
b) In conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) si (3) din Conventie,"Romania isi rezerva dreptul de a prevedea sanctiuni nepenale, in locul sanctiunilor penale, pentru comportamentele mentionate in articolele 33 si 34." 


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata. 



Conventia CONSILIULUI EUROPEI din 11 mai 2011 privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011



CONSILIUL EUROPEI 


Nota: Traducere. 


Preambul 
Statele membre ale Consiliului Europei si ceilalti semnatari ai prezentei, 
reamintind Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (STE nr. 5, 1950) si protocoalele sale, Carta Sociala Europeana (STE nr. 35, 1961, revizuita in 1996, STE nr. 163), Conventia Consiliului Europei privind lupta impotriva traficului de fiinte umane (CETS nr. 197, 2005) si Conventia Consiliului Europei pentru protectia copiilor impotriva exploatarii sexuale si a abuzului sexual (CETS nr. 201, 2007), 
reamintind urmatoarele recomandari ale Comitetului de Ministri adresate statelor membre ale Consiliului Europei: Recomandarea Rec(2002)5 privind protectia femeilor impotriva violentei, Recomandarea CM/Rec(2007)17 privind standardele si mecanismele de asigurare a egalitatii de gen, Recomandarea CM/Rec(2010)10 privind rolul femeilor si al barbatilor in prevenirea si solutionarea conflictelor si in construirea pacii si alte recomandari relevante, 
luand in considerare volumul in crestere al jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, care stabileste standarde importante in domeniul violentei impotriva femeilor, 
avand in vedere Pactul international cu privire la drepturile civile si politice (1966), Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale (1966), Conventia Natiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare impotriva femeilor ("CEDAW",1979) si Protocolul sau optional (1999), precum si Recomandarea generala nr. 19 a Comitetului CEDAW privind violenta impotriva femeilor, Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului (1989) si protocoalele sale optionale (2000) si Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilitati (2006), 
avand in vedere Statutul de la Roma al Curtii Penale Internationale (2002), 
reamintind principiile de baza ale legislatiei umanitare internationale si, in special, Conventia de la Geneva (IV) referitoare la protectia persoanelor civile in timp de razboi (1949) si protocoalele aditionale I si II (1977) la aceasta, 
condamnand toate formele de violenta impotriva femeilor si violenta domestica, 
recunoscand faptul ca realizarea egalitatii de drept si de fapt intre femei si barbati este un element-cheie in prevenirea violentei impotriva femeilor, 
recunoscand faptul ca violenta impotriva femeilor este o manifestare a relatiilor istoric inegale de putere dintre femei si barbati, care au condus la dominarea asupra si la discriminarea impotriva femeilor de catre barbati si la impiedicarea avansarii depline a femeilor, 
recunoscand natura structurala a violentei impotriva femeilor drept violenta de gen si faptul ca violenta impotriva femeilor este unul dintre mecanismele sociale cruciale, prin care femeile sunt fortate intr-o pozitie subordonata comparativ cu barbatii, 
recunoscand, cu grava ingrijorare, faptul ca femeile si fetele sunt deseori expuse unor forme grave de violenta, cum ar fi violenta domestica, hartuirea sexuala, violul, casatoria fortata, crimele comise in numele asa-numitei "onoare" si mutilarea genitala, care constituie o incalcare grava a drepturilor omului, ale femeilor si ale fetelor si un obstacol major in realizarea egalitatii dintre femei si barbati, 
recunoscand incalcarea curenta a drepturilor omului in timpul conflictelor armate, care afecteaza populatia civila, in special femeile, in forma violului si a violentei sexuale pe scara larga sau sistematica, si potentialul unei violente de gen crescute atat in timpul, cat si dupa conflicte, 
recunoscand faptul ca femeile si fetele sunt expuse unui risc mai mare de violenta de gen decat barbatii, 
recunoscand faptul ca violenta domestica afecteaza femeile in mod disproportionat si faptul ca si barbatii pot fi victime ale violentei domestice, 
recunoscand faptul ca copiii sunt victime ale violentei domestice, inclusiv in calitate de martori ai violentei in familie, 
aspirand la crearea unei Europe fara violenta impotriva femeilor si fara violenta domestica, 
au convenit dupa cum urmeaza: 



Capitolul I - Scopuri, definitii, egalitate si nediscriminare, obligatii generale



Articolul 1 - Scopurile Conventiei 
1. Scopurile prezentei conventii sunt acelea: 
a) de a proteja femeile impotriva tuturor formelor de violenta si de a preveni, de a urmari in justitie si de a elimina violenta impotriva femeilor si violenta domestica;


b) de contribui la eliminarea tuturor formelor de discriminare impotriva femeilor si de a promova egalitatea substantiala intre femei si barbati, inclusiv prin imputernicirea femeilor; 
c) de a proiecta un cadru cuprinzator, politici si masuri pentru protectia si asistenta tuturor victimelor violentei impotriva femeilor si a violentei domestice; 
d) de a promova cooperarea internationala in vederea eliminarii violentei impotriva femeilor si violentei domestice;

e) de furniza sprijin si asistenta organizatiilor si agentiilor guvernamentale de aplicare a legii pentru a coopera in mod eficient in vederea adoptarii unei abordari integrate pentru eliminarea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice. 
2. In vederea asigurarii implementarii efective a dispozitiilor sale de catre parti, prezenta conventie stabileste un mecanism de monitorizare specific. 

Articolul 2 - Domeniul de aplicare a Conventiei 
1. Prezenta conventie se va aplica tuturor formelor de violenta impotriva femeilor, inclusiv violentei domestice, care afecteaza femeile in mod disproportionat. 
2. Partile sunt incurajate sa aplice prezenta conventie tuturor victimelor violentei domestice. Partile vor acorda o atentie speciala femeilor victime ale violentei de gen in implementarea dispozitiilor prezentei conventii. 
3. Prezenta conventie se va aplica pe timp de pace si in situatii de conflict armat. 

Articolul 3 - Definitii 
In scopul prezentei conventii: 
a) "violenta impotriva femeilor" este inteleasa drept o incalcare a drepturilor omului si o forma de discriminare impotriva femeilor si va insemna toate actiunile de violenta de gen care rezulta in sau care sunt probabile a rezulta in vatamarea sau suferinta fizica, sexuala, psihologica sau economica cauzata femeilor, inclusiv amenintarile cu asemenea actiuni, constrangerea sau deprivarea arbitrara de libertate, indiferent daca se produce in public sau in viata privata; 
b) "violenta domestica" va insemna toate actiunile de violenta fizica, sexuala, psihologica sau economica, care se produc in mediul familial sau domestic ori intre fostii sau actualii soti sau parteneri, indiferent daca agresorul imparte sau a impartit acelasi domiciliu cu victima; 
c) "gen" va insemna rolurile construite social, comportamentele, activitatile si insusirile pe care o societate data le considera adecvate pentru femei si barbati; 
d) "violenta de gen impotriva femeilor" va insemna violenta care este directionata impotriva unei femei pentru ca ea este o femeie sau care afecteaza femeile in mod disproportionat; 
e) "victima" va insemna orice persoana fizica care este supusa comportamentului specificat la punctele a) si b); 
f) "femeile" includ fetele cu varsta de pana la 18 ani. 

Articolul 4 - Drepturi fundamentale, egalitate si nediscriminare 
1. Partile vor lua masurile legislative si alte masuri necesare pentru a promova si proteja dreptul tuturor, in special al femeilor, de a trai fara violenta atat in sfera publica, cat si in cea privata. 
2. Partile condamna toate formele de discriminare impotriva femeilor si iau, fara intarziere, masurile legislative si alte masuri necesare pentru a o preveni, in special, prin: 
- incorporarea in constitutiile lor nationale sau in alta legislatie corespunzatoare a principiului egalitatii intre femei si barbati si asigurarea realizarii practice a acestui principiu; 
- interzicerea discriminarii impotriva femeilor, inclusiv prin utilizarea sanctiunilor, acolo unde este cazul; 
- abrogarea legilor si a practicilor care discrimineaza femeile. 
3. Implementarea dispozitiilor prezentei conventii de catre parti, in special masurile de protectie a drepturilor victimelor, va fi asigurata fara discriminare din orice motiv, cum ar fi sexul, genul, rasa, culoarea, limba, religia, politica sau alta opinie, origine nationala sau sociala, asocierea cu o minoritate nationala, proprietatea, nasterea, orientarea sexuala, identitatea de gen, varsta, starea sanatatii, dizabilitatea, starea civila, statutul de emigrant sau de refugiat ori alt statut. 
4. Masuri speciale, care sunt necesare pentru a preveni sau proteja femeile de violenta de gen, nu vor fi considerate discriminare in termenii prezentei conventii. 

Articolul 5 - Obligatiile statului si depunerea tuturor eforturilor necesare 
1. Partile se vor abtine de la a se angaja in orice act de violenta impotriva femeilor si se vor asigura ca autoritatile, functionarii, reprezentantii, institutiile statului si alti actori care actioneaza in numele statului actioneaza in conformitate cu aceasta obligatie. 
2. Partile vor lua masurile legislative si alte masuri necesare de a exercita toate eforturile pentru a preveni, cerceta, sanctiona si a acorda despagubiri pentru actele de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii, care sunt savarsite de actori nonstatali. 

Articolul 6 - Politici sensibile la dimensiunea de gen 
Partile se vor angaja sa includa o perspectiva de gen in implementarea si evaluarea impactului dispozitiilor prezentei conventii si pentru a promova si implementa in mod efectiv politicile de egalitate intre femei si barbati si emancipare a femeilor. 



Capitolul II - Politici integrate si colectarea datelor



Articolul 7 - Politici cuprinzatoare si coordonate 
1. Partile vor lua masurile legislative si alte masuri necesare pentru a adopta si implementa politici de larga eficacitate, cuprinzatoare si coordonate la nivel de stat, cuprinzand toate masurile relevante pentru a preveni si combate toate formele de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii si pentru a oferi un raspuns holistic la violenta impotriva femeilor. 
2. Partile se vor asigura ca politicile la care s-a facut referire in alineatul 1 pun drepturile victimei in centrul tuturor masurilor si ca sunt implementate pe calea cooperarii eficace intre toate agentiile, institutiile si organizatiile relevante. 
3. Masurile luate in conformitate cu prezentul articol vor implica, acolo unde este cazul, toti actorii relevanti, precum agentiile guvernamentale, parlamentele si autoritatile nationale, regionale si locale, institutiile nationale pentru drepturile omului si organizatiile societatii civile. 

Articolul 8 - Resurse financiare 
Partile vor aloca resursele financiare si umane corespunzatoare pentru implementarea adecvata a politicilor, masurilor si programelor integrate pentru prevenirea si combaterea tuturor formelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii, inclusiv acelea desfasurate de catre organizatiile neguvernamentale si de societatea civila. 

Articolul 9 - Organizatiile neguvernamentale si societatea civila 
Partile vor recunoaste, incuraja si sprijini, la toate nivelurile, activitatea organizatiilor neguvernamentale relevante si a societatii civile active in combaterea violentei impotriva femeilor si vor stabili cooperarea eficace cu aceste organizatii. 

Articolul 10 - Organismul coordonator 
1. Partile vor desemna sau vor infiinta unul sau mai multe organisme oficiale responsabile de coordonarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea politicilor si a masurilor de prevenire si combatere a tuturor formelor de violenta acoperite de prezenta conventie. Aceste organisme vor coordona colectarea de date, la care se face referire in articolul 11, vor analiza si vor disemina rezultatele sale. 
2. Partile se vor asigura ca organismele desemnate sau infiintate conform prezentului articol primesc informatii de natura generala privind masurile luate potrivit capitolului VIII. 
3. Partile se vor asigura ca organismele desemnate sau infiintate conform prezentului articol vor avea capacitatea de a comunica direct si de a promova relatiile cu omologii lor din alte parti. 

Articolul 11 - Colectarea datelor si cercetarea 
1. In scopul implementarii prezentei conventii, partile se vor angaja: 
a) sa colecteze date statistice relevante dezagregate la intervale regulate privind cazurile din toate formele de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii; 
b) sa sprijine cercetarea in domeniul tuturor formelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii in vederea studierii cauzelor si a efectelor lor, a ratelor de incidenta si de condamnare, precum si a eficacitatii masurilor luate pentru a implementa prezenta conventie. 
2. Partile se vor stradui sa efectueze studii pe baza de populatie la intervale regulate pentru a evalua prevalenta si tendintele tuturor formelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii. 
3. Partile vor furniza grupului de experti, prevazute la articolul 66 din prezenta conventie, informatiile colectate in conformitate cu prezentul articol pentru a stimula cooperarea internationala si pentru a permite analiza comparativa internationala. 
4. Partile se vor asigura ca informatiile colectate potrivit prezentului articol sunt disponibile publicului. 



Capitolul III - Prevenire



Articolul 12 - Obligatii generale 
1. Partile vor lua masurile necesare pentru a promova schimbarile in modelele sociale si culturale de comportament al femeilor si barbatilor, in vederea eradicarii prejudecatilor, obiceiurilor, traditiilor si a altor practici care sunt bazate pe ideea de inferioritate a femeilor sau pe roluri stereotipe pentru femei si barbati. 
2. Partile vor lua masurile legislative si alte masuri necesare pentru a preveni toate formele de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii prin orice persoana fizica sau juridica. 
3. Toate masurile adoptate potrivit acestui capitol vor lua in calcul si vor aborda nevoile specifice ale persoanelor devenite vulnerabile prin circumstante particularizate si vor plasa drepturile omului ale tuturor victimelor in centrul acestora. 
4. Partile vor lua masurile necesare pentru a incuraja toti membrii societatii, in special barbatii si baietii, sa contribuie activ la prevenirea tuturor formelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii. 
5. Partile se vor asigura ca obiceiul, cultura, religia, traditia sau asa-numita "onoare" nu vor fi considerate drept justificare pentru orice acte de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii. 
6. Partile vor lua masurile necesare pentru a promova programele si activitatile pentru emanciparea femeilor. 

Articolul 13 - Cresterea gradului de constientizare 
1. Partile vor promova sau vor efectua, in mod regulat si la toate nivelurile, campanii sau programe de crestere a gradului de constientizare, inclusiv in cooperare cu institutiile nationale din domeniul drepturilor omului si cu organismele din domeniul egalitatii, cu societatea civila si cu organizatiile neguvernamentale, in special cu organizatiile de femei, acolo unde este cazul, pentru a mari gradul de constientizare si de intelegere in randul publicului general a diferitelor manifestari ale tuturor formelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii, a consecintelor lor asupra copiilor si a nevoii de a preveni aceasta violenta. 
2. Partile vor asigura larga diseminare in randul publicului general a informatiilor cu privire la masurile disponibile pentru a preveni actele de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii. 

Articolul 14 - Educatie 
1. Partile vor face, acolo unde este cazul, demersurile necesare pentru a include material didactic pe probleme, cum ar fi egalitatea intre femei si barbati, rolurile de gen nestereotipe, respectul reciproc, rezolvarea nonviolenta a conflictelor in relatiile interpersonale, violenta de gen impotriva femeilor si dreptul la integritate personala, adaptate capacitatii in evolutie a elevilor, in curriculumul formal si la toate nivelurile de educatie. 
2. Partile vor face demersurile necesare pentru a promova principiile la care s-a facut referire in alineatul 1 in institutiile educationale informale, precum si in institutiile sportive, culturale si recreative si in mass-media. 

Articolul 15 - Formarea profesionistilor 
1. Partile vor furniza sau vor consolida formarea adecvata pentru profesionistii relevanti, care se ocupa de victimele sau de autorii tuturor actelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii, in domeniul prevenirii si al identificarii acestei violente, al egalitatii intre femei si barbati, al nevoilor si drepturilor victimelor, precum si privind modul de prevenire a victimizarii secundare. 
2. Partile vor incuraja ca formarea la care se face referire in alineatul 1 sa includa pregatirea in domeniul cooperarii coordonate multiagentii pentru a permite o abordare comprehensiva si adecvata a sesizarilor in cazurile de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii. 

Articolul 16 - Interventia preventiva si programele de tratament 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a initia sau sprijini programe destinate invatarii autorilor violentei domestice sa adopte un comportament nonviolent in relatiile interpersonale, in vederea prevenirii violentei ulterioare si a modificarii modelelor comportamentale violente. 
2. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a initia sau sprijini programe destinate impiedicarii agresorilor, in special a infractorilor sexuali, de a recidiva. 
3. In luarea masurilor mentionate in alineatele 1 si 2 partile se vor asigura de faptul ca siguranta victimelor, sprijinul acordat victimelor si drepturile omului sunt principala preocupare si faptul ca, acolo unde este cazul, aceste programe sunt initiate si implementate in stransa cooperare cu serviciile de asistenta de specialitate pentru victime. 

Articolul 17 - Participarea sectorului privat si a mass-mediei 
1. Partile vor incuraja sectorul privat, sectorul tehnologiei informatiei si al comunicatiilor si mass-media, cu respectul cuvenit pentru libertatea de exprimare si independenta lor, sa participe la elaborarea si implementarea politicilor si la stabilirea directivelor si a standardelor de autoreglementare pentru a preveni violenta impotriva femeilor si a creste respectul pentru demnitatea lor. 
2. Partile vor dezvolta si vor promova, in cooperare cu actorii din sectorul privat, abilitati in randul copiilor, al parintilor si educatorilor privind modul in care sa trateze mediul informatiilor si al comunicatiilor, care ofera acces la continut degradant de o natura sexuala sau violenta, care ar putea fi daunator. 



Capitolul IV - Protectie si sprijin



Articolul 18 - Obligatii generale 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a proteja toate victimele de orice acte de violenta ulterioare. 
2. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare, in conformitate cu legislatia interna, pentru a asigura faptul ca exista mecanisme adecvate pentru a prevedea o cooperare eficace intre toate agentiile relevante ale statului, inclusiv sistemul judiciar, procurori, agentiile guvernamentale de aplicare a legii, autoritatile locale si regionale, precum si organizatiile neguvernamentale si alte organizatii si entitati relevante in domeniul protejarii si sprijinirii victimelor si martorilor tuturor formelor de violenta, acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii, inclusiv prin trimiterea catre servicii generale si specializate de sprijin, enuntate la articolele 20 si 22 ale prezentei conventii. 
3. Partile se vor asigura ca masurile luate in conformitate cu prezentul capitol vor: 
- fi bazate pe o intelegere de gen a violentei impotriva femeilor si a violentei domestice si se vor concentra pe drepturile omului si pe siguranta victimei; 
- fi bazate pe o abordare integrata, care ia in considerare relatia dintre victime, agresori, copii si mediul lor social mai larg; 
- viza evitarea victimizarii secundare; 
- viza emanciparea si independenta economica a femeilor victime ale violentei; 
- permite, acolo unde este cazul, ca o gama de servicii de protectie si sprijin sa fie localizate in aceleasi spatii; 
- aborda nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile, inclusiv victimele-copii, si ca vor fi puse la dispozitia acestora. 
4. Prestarea serviciilor nu va depinde de consimtamantul victimei de a depune plangere sau de marturia impotriva oricarui agresor.
5. Partile vor lua masurile corespunzatoare pentru a furniza protectia consulara si de alta natura si sprijin cetatenilor lor si altor victime indreptatite la o asemenea protectie, in conformitate cu obligatiile lor conform legislatiei internationale. 

Articolul 19 - Informare 
Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca victimele primesc informatii adecvate si in timp util privind serviciile de sprijin si masurile legale disponibile intr-o limba pe care o inteleg. 

Articolul 20 - Servicii de asistenta generala 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca victimele au acces la servicii care faciliteaza recuperarea lor in urma violentei. Aceste masuri ar trebui sa includa, atunci cand este necesar, servicii precum consilierea juridica si psihologica, asistenta financiara, gazduirea, educatia, formarea si asistenta in gasirea unui loc de munca. 
2. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca victimele au acces la servicii medicale si sociale si faptul ca serviciile au alocate resurse adecvate si ca profesionistii sunt formati sa asiste victimele si sa le indrume catre serviciile corespunzatoare. 

Articolul 21 - Asistenta in plangerile individuale/colective 
Partile se vor asigura ca victimele au informatii cu privire la si acces la mecanismele regionale si internationale aplicabile de depunere a plangerilor individuale/colective. Partile vor promova furnizarea unei asistente sensibile si bine informate victimelor in depunerea oricarei asemenea plangeri. 

Articolul 22 - Servicii specializate de asistenta 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a furniza sau a asigura, intr-o distributie geografica adecvata, servicii specializate de asistenta oricarei victime supuse oricarui act de violenta acoperit de sfera de aplicare a prezentei conventii. 
2. Partile vor furniza sau vor asigura servicii specializate de asistenta a femeilor tuturor femeilor victime ale violentei si copiilor lor. 

Articolul 23 - Adaposturi 
Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a prevedea infiintarea unor adaposturi corespunzatoare, usor accesibile, in numar suficient pentru a furniza o cazare sigura si pentru a ajunge intr-o maniera proactiva la victime, in special la femei si la copiii lor. 

Articolul 24 - Linii telefonice de urgenta 
Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a organiza linii telefonice de urgenta 24 de ore din 24, la nivel de stat, gratuite, pentru a oferi consiliere apelantilor, in mod confidential si cu diligenta cuvenita pentru anonimitatea lor, in legatura cu toate formele de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii. 

Articolul 25 - Sprijin pentru victimele violentei sexuale 
Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a prevedea infiintarea de centre de sesizare a cazurilor de criza in urma violului sau a violentei sexuale corespunzatoare, usor accesibile, in numar suficient pentru a furniza examinarea medicala si medico-legala, asistenta post-traumatica si consiliere pentru victime. 

Articolul 26 - Protectie si asistenta pentru martorii copii 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca in oferirea serviciilor de protectie si asistenta victimelor se tine cont in mod corespunzator de drepturile si nevoile copiilor martori ai tuturor formelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii. 
2. Masurile luate potrivit prezentului articol vor include consilierea psihosociala adecvata varstei pentru copiii martori ai tuturor formelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii si vor acorda atentia cuvenita interesului superior al copilului. 

Articolul 27 - Raportare 
Partile vor lua masurile necesare pentru a incuraja orice persoana martora la comiterea de acte de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii sau care are motive rezonabile sa creada ca a fost comis un asemenea act sau ca sunt de asteptat alte acte de violenta sa raporteze acest lucru organizatiilor sau autoritatilor competente. 

Articolul 28 - Raportarea de catre profesionisti 
Partile vor lua masurile necesare pentru a asigura faptul ca regulile de confidentialitate impuse de legislatia interna anumitor profesionisti nu constituie un obstacol, in calea raportarii lor, in conditii adecvate, catre organizatiile sau autoritatile competente, daca au motive rezonabile sa creada ca a fost savarsit un act grav de violenta, acoperit de sfera de aplicare a prezentei conventii, si ca sunt de asteptat alte acte grave de violenta. 



Capitolul V - Dreptul material



Articolul 29 - Procese si despagubiri civile 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a oferi victimelor despagubiri civile adecvate impotriva agresorului. 
2. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a oferi victimelor, in conformitate cu principiile generale ale dreptului international, despagubiri civile adecvate impotriva autoritatilor statului care nu si-au indeplinit datoria de a lua masurile preventive sau de protectie necesare in cadrul sferei de aplicare a puterilor lor. 

Articolul 30 - Compensatie 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca victimele au dreptul de a pretinde compensatii de la agresori pentru oricare din agresiunile stabilite in conformitate cu prezenta conventie. 
2. Acelora care au suferit vatamari corporale grave sau deteriorarea sanatatii li se va acorda o compensatie adecvata din partea statului, in masura in care prejudiciul nu este acoperit din alte surse, precum agresorul, asigurarea sau pensii medicale si sociale finantate de stat. Acest fapt nu impiedica partile sa introduca o actiune in regres impotriva agresorului pentru recuperarea compensatiei acordate, atat timp cat aceasta este acordata pentru siguranta victimei. 
3. Masurile luate conform alineatului 2 vor asigura acordarea compensatiei in decursul unei perioade rezonabile. 

Articolul 31 - Custodie, drepturi de vizitare si siguranta 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca, in stabilirea custodiei si a drepturilor de vizitare a copiilor, vor fi luate in calcul incidentele de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii. 
2. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca exercitarea oricarui drept de vizitare sau custodie nu pericliteaza drepturile si siguranta victimei sau ale copiilor. 

Articolul 32 - Consecintele civile ale casatoriilor fortate 
Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca acele casatorii incheiate cu forta pot fi lovite de nulitate, anulate sau desfacute fara a plasa asupra victimei o sarcina financiara sau administrativa necuvenita. 

Articolul 33 - Violenta psihologica 
Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca este incriminat comportamentul intentionat de prejudiciere a integritatii psihologice a unei persoane prin constrangere sau amenintari. 

Articolul 34 - Hartuirea 
Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca este incriminat comportamentul intentionat de angajare repetata intr-un comportament amenintator directionat catre o alta persoana, determinand-o pe aceasta sa se teama pentru siguranta sa. 

Articolul 35 - Violenta fizica 
Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca este incriminat comportamentul de comitere de acte de violenta fizica impotriva unei alte persoane. 

Articolul 36 - Violenta sexuala, inclusiv violul 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca sunt incriminate urmatoarele comportamente intentionate: 
a) angajarea intr-o penetratie vaginala, anala sau orala de natura sexuala neconsimtita a corpului unei alte persoane cu orice parte corporala sau obiect; 
b) angajarea in alte acte neconsimtite de natura sexuala cu o persoana; 
c) determinarea unei alte persoane sa se angajeze in acte neconsimtite de natura sexuala cu un tert. 
2. Consimtamantul trebuie dat voluntar, ca rezultat al liberului arbitru al persoanei, evaluat in contextul circumstantelor inconjuratoare. 
3. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca dispozitiile alineatului 1 se aplica, de asemenea, actelor comise impotriva fostelor (fostilor) sau actualelor (actualilor) sotii (soti) sau partenere(i), asa cum sunt recunoscute(ti) acestea (acestia) de legislatia interna. 

Articolul 37 - Casatoria fortata 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca acea conduita de fortare a unui adult sau a unui copil de a incheia o casatorie este incriminata. 
2. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca acea conduita intentionata de ademenire a unui adult sau a unui copil pe teritoriul unei parti sau al unui stat, alta (altul) decat aceea (acela) in care el sau ea domiciliaza, cu scopul fortarii acestui adult sau copil sa incheie o casatorie, este incriminata. 

Articolul 38 - Mutilarea genitala a femeilor 
Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca urmatoarele conduite intentionate sunt incriminate: 
a) extirparea, infibularea sau efectuarea oricarei altei mutilari, totale sau partiale, a labiei majore, labiei minore sau a clitorisului unei femei; 
b) constrangerea unei femei sa se supuna oricareia din actiunile enumerate la punctul a); 
c) incitarea sau constrangerea unei fete sa se supuna oricareia din actiunile enumerate la punctul a). 

Articolul 39 - Avortul fortat si sterilizarea fortata 
Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca urmatoarele conduite intentionate sunt incriminate: 
a) efectuarea unui avort asupra unei femei fara consimtamantul ei prealabil si informat; 
b) efectuarea unei interventii chirurgicale, care are drept scop sau efect incheierea capacitatii unei femei de a se reproduce in mod natural, fara consimtamantul ei prealabil si informat sau fara intelegerea procedurii. 

Articolul 40 - Hartuirea sexuala 
Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca orice forma de conduita verbala, nonverbala sau fizica de natura sexuala, cu scopul sau cu efectul violarii demnitatii unei persoane, in special atunci cand se creeaza un mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau jignitor, este supusa unei sanctiuni penale sau altei sanctiuni legale. 

Articolul 41 - Inlesnirea sau complicitatea si tentativa 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a recunoaste drept infractiuni, atunci cand sunt comise intentionat, inlesnirea comiterii sau complicitatea la comiterea infractiunilor stabilite in conformitate cu articolele 33, 34, 35, 36, 37, 38.a) si 39 ale prezentei conventii. 
2. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a recunoaste drept infractiuni, atunci cand sunt comise intentionat, tentativele de comitere a infractiunilor stabilite in conformitate cu articolele 35, 36, 37, 38.a) si 39 ale prezentei conventii. 

Articolul 42 - Justificari inacceptabile pentru infractiuni, inclusiv infractiunile comise in numele asa-numitei "onoare" 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca, in cadrul unei proceduri penale initiate in urma comiterii oricareia dintre actele de violenta care intra sub incidenta domeniului de aplicare a prezentei conventii, cultura, obiceiul, religia, traditia sau asa-numita "onoare" nu vor fi considerate ca o justificare a acestor acte. Acest lucru se refera, in special, la afirmatiile ca victima a incalcat normele sau obiceiurile culturale, religioase, sociale sau traditionale ale comportamentului adecvat. 
2. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca incitarea de catre orice persoana a unui copil de a comite oricare dintre actele prevazute la alineatul 1 nu va diminua raspunderea penala a persoanei respective pentru actele comise. 

Articolul 43 - Aplicarea infractiunilor 
Infractiunile recunoscute in conformitate cu prezenta conventie se vor aplica indiferent de natura relatiei dintre victima si agresor. 

Articolul 44 - Jurisdictie 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a stabili jurisdictia asupra oricarei infractiuni stabilite in conformitate cu prezenta conventie, in cazul in care infractiunea este comisa: 
a) pe teritoriul lor; sau 
b) la bordul unei nave care arboreaza pavilionul lor; sau 
c) la bordul unei aeronave inmatriculate in conformitate cu legislatia lor; sau 
d) de catre unul dintre cetatenii lor; sau 
e) de catre o persoana care are resedinta obisnuita pe teritoriul lor. 
2. Partile se vor stradui sa ia masurile necesare legislative sau de alta natura pentru a stabili jurisdictia asupra infractiunilor stabilite in conformitate cu prezenta conventie, in cazul in care infractiunea este savarsita impotriva unuia dintre cetatenii lor sau a unei persoane care are resedinta obisnuita pe teritoriul lor. 
3. Pentru urmarirea penala a infractiunilor stabilite in conformitate cu articolele 36, 37, 38 si 39 din prezenta conventie, partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca jurisdictia lor nu este subordonata conditiei ca faptele sa fie incriminate pe teritoriul unde au fost comise. 
4. Pentru urmarirea penala a infractiunilor stabilite in conformitate cu articolele 36, 37, 38 si 39 din prezenta conventie, partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca jurisdictia lor in ceea ce priveste punctele d) si e) ale alineatului 1 nu este subordonata conditiei conform careia urmarirea penala poate fi initiata doar in urma raportarii de catre victima infractiunii sau a stabilirii informatiilor de catre stat cu privire la locul unde a fost comisa infractiunea. 
5. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a stabili jurisdictia asupra infractiunilor stabilite in conformitate cu prezenta conventie, in cazurile in care un presupus autor este prezent pe teritoriul lor si ele nu il (o) extradeaza catre o alta parte, exclusiv pe baza nationalitatii lui sau a ei. 
6. Atunci cand mai mult de o parte revendica jurisdictia asupra unei presupuse infractiuni, stabilite in conformitate cu prezenta conventie, partile implicate, daca este cazul, se vor consulta reciproc in vederea determinarii celei mai adecvate competente pentru urmarirea penala. 
7. Fara a prejudicia regulile generale de drept international, prezenta conventie nu exclude nicio competenta penala exercitata de o parte in conformitate cu legea sa interna. 

Articolul 45 - Sanctiuni si masuri 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca infractiunile stabilite in conformitate cu prezenta conventie sunt pasibile de sanctiuni eficiente, proportionale si disuasive, luand in considerare gravitatea acestora. Aceste sanctiuni vor include, dupa caz, sentinte implicand privarea de libertate care pot duce la extradare. 
2. Partile pot adopta alte masuri in legatura cu agresorii, cum ar fi: 
- monitorizarea sau supravegherea persoanelor condamnate; 
- retragerea drepturilor parintesti, daca interesul superior al copilului, care poate include siguranta victimei, nu poate fi garantat in niciun alt mod. 

Articolul 46 - Circumstante agravante 
Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a se asigura ca urmatoarele circumstante, in masura in care nu fac parte deja din elementele constitutive ale infractiunii, pot fi luate in considerare, in conformitate cu dispozitiile relevante ale legislatiei interne, in determinarea sentintei in legatura cu infractiunile stabilite in conformitate cu prezenta conventie: 
a) infractiunea a fost comisa impotriva unui(unei) fost(e) sau actual(e) sot(sotii) sau partener(e), dupa cum recunoaste legislatia interna, de un membru de familie, de o persoana care convietuieste cu victima sau de o persoana care a abuzat de puterea sa; 
b) infractiunea sau infractiunile asociata(e) a(u) fost comisa(e) in mod repetat; 
c) infractiunea a fost comisa impotriva unei persoane devenite vulnerabile de circumstantele particulare; 
d) infractiunea a fost comisa impotriva sau in prezenta unui copil; 
e) infractiunea a fost comisa de una sau mai multe persoane care actioneaza impreuna; 
f) infractiunea a fost precedata sau acompaniata de nivele extreme de violenta; 
g) infractiunea a fost comisa cu utilizarea sau cu amenintarea unei arme; 
h) infractiunea a avut drept rezultat o vatamare fizica sau psihologica a victimei; 
i) agresorul a fost condamnat anterior pentru infractiuni de natura similara. 

Articolul 47 - Sentinte pronuntate de catre alta parte 
Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a prevedea posibilitatea de luare in considerare a sentintelor definitive pronuntate de catre o alta parte in legatura cu infractiunile stabilite in conformitate cu prezenta conventie atunci cand se pronunta sentinta. 

Articolul 48 - Interzicerea rezolvarii extrajudiciare obligatorii a litigiilor 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a interzice rezolvarea extrajudiciara obligatorie a litigiilor, inclusiv medierea si concilierea, in legatura cu toate formele de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii. 
2. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca, daca este dispusa plata unei amenzi, se va tine seama de capacitatea agresorului de asi asuma obligatiile financiare fata de victima. 



Capitolul VI - Cercetare, urmarire judiciara, legislatie procedurala si masuri de protectie



Articolul 49 - Obligatii generale 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca cercetarea si procedurile judiciare in legatura cu toate formele de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii sunt desfasurate fara intarzieri nejustificate, luand in considerare drepturile victimei pe parcursul tuturor etapelor procedurilor penale. 
2. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare, in conformitate cu principiile fundamentale ale drepturilor omului si avand in vedere intelegerea dimensiunii de gen a violentei, pentru a asigura cercetarea eficace si urmarirea judiciara a infractiunilor stabilite in conformitate cu prezenta conventie. 

Articolul 50 - Raspunsul imediat, prevenire si protectie 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca agentiile guvernamentale responsabile de aplicarea legii raspund la toate formele de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii intro maniera prompta si corespunzatoare, oferind o protectie adecvata si imediata victimelor. 
2. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca agentiile guvernamentale responsabile de aplicarea legii se angajeaza intr-o maniera prompta si corespunzatoare in prevenirea si protectia impotriva tuturor formelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii, incluzand utilizarea de masuri operationale preventive si strangerea de probe. 

Articolul 51 - Evaluarea riscurilor si managementul riscurilor 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca toate autoritatile relevante realizeaza o evaluare a riscului de mortalitate, a gravitatii situatiei si a riscului de violenta repetata in vederea gestionarii riscului si, daca este necesar, pentru a furniza siguranta si sprijin coordonate. 
2. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca evaluarea la care se face referire in alineatul 1 ia in considerare, in toate etapele cercetarii si aplicarii masurilor de protectie, faptul ca autorii actelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii poseda sau au acces la arme de foc. 

Articolul 52 - Ordine de interdictie de urgenta 
Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca autoritatilor competente le este acordata puterea de a dispune, in situatii de pericol imediat, ca un autor al violentei domestice sa paraseasca domiciliul victimei sau al persoanei in situatie de risc pentru o perioada de timp suficienta si de a-i interzice agresorului sa intre in domiciliu sau sa contacteze victima sau persoana in situatie de risc. Masurile adoptate conform prezentului articol vor da prioritate sigurantei victimelor sau celei a persoanelor in situatie de risc. 

Articolul 53 - Ordinele de restrictie sau de protectie 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca victimelor tuturor formelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii le sunt disponibile ordine de restrictie sau de protectie corespunzatoare. 
2. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca ordinele de restrictie sau protectie la care se face referire in alineatul 1 sunt: 
- disponibile pentru protectia imediata si fara sarcini financiare sau administrative nejustificate plasate asupra victimei; 
- emise pentru o perioada specificata sau pana cand sunt modificate sau anulate; 
- daca este necesar, emise pe o procedura ex parte, care are efect imediat; 
- sunt disponibile indiferent de sau in plus fata de alte proceduri legale; 
- permise a fi introduse in procedurile legale ulterioare. 
3. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca incalcarile ordinelor de restrictie sau protectie emise conform alineatului 1 vor fi supuse unor sanctiuni penale sau altor sanctiuni legale eficiente, proportionale si disuasive. 

Articolul 54 - Investigatii si dovezi 
Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca, in orice proceduri civile sau penale, dovezile referitoare la istoricul sexual si la conduita sexuala al/a victimei vor fi permise doar atunci cand sunt relevante si necesare. 

Articolul 55 - Procedurile ex parte si ex officio 
1. Partile vor asigura faptul ca cercetarea sau urmarirea judiciara a infractiunilor stabilite in conformitate cu articolele 35, 36, 37, 38 si 39 ale prezentei conventii nu va fi dependenta in totalitate de o declaratie sau plangere depusa de victima, daca infractiunea a fost comisa in intregime sau partial pe teritoriul lor, precum si ca procedurile pot continua chiar daca victima isi retrage declaratia sau plangerea. 
2. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura, in conformitate cu conditiile prevazute de legislatia interna, posibilitatea organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale si a consilierilor in violenta domestica sa asiste si sa sprijine victimele, la cererea lor, pe durata cercetarilor si a procedurilor judiciare privind infractiunile stabilite in conformitate cu prezenta conventie. 

Articolul 56 - Masuri de protectie 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a proteja drepturile si interesele victimelor, inclusiv nevoile lor speciale ca martori, in toate etapele investigatiilor si ale procedurilor judiciare, in special prin: 
a) luarea de masuri in vederea protectiei lor, precum si protectiei familiilor lor si a martorilor fata de intimidare, represalii si victimizare repetata; 
b) asigurarea faptului ca victimele sunt informate, cel putin in cazurile in care victimele si familia ar putea fi in pericol, atunci cand agresorul evadeaza sau este eliberat temporar sau definitiv; 
c) informarea lor, in conditiile prevazute de legislatia interna, cu privire la drepturile lor, la serviciile pe care le au la dispozitie si la traiectoria data plangerii lor, la acuzatii, la progresul general al investigatiei sau al procedurilor, la rolul lor in acestea, precum si la rezultatul cazului lor; 
d) acordarea posibilitatii victimelor, intr-o maniera substantiala cu regulile procedurale ale legislatiei interne, sa fie audiate, sa furnizeze dovezi, sa le fie prezentate, direct sau printr-un intermediar, si sa fie luate in considerare punctele de vedere, nevoile si preocuparile; 
e) punerea la dispozitia victimelor de servicii de sprijin adecvate, astfel incat drepturile si interesele lor sa fie prezentate cum se cuvine si luate in considerare; 
f) asigurarea faptului ca se pot adopta masuri pentru a proteja intimitatea si imaginea victimei; 
g) asigurarea faptului ca se evita, daca este posibil, contactul dintre victime si agresori in sediile instantelor de judecata si ale agentiilor guvernamentale de aplicare a legii; 
h) punerea de interpreti independenti si competenti la dispozitia victimelor, atunci cand victimele sunt parti la proceduri sau atunci cand furnizeaza dovezi; 
i) acordarea posibilitatii victimelor sa depuna marturie in sala de judecata, conform regulilor prevazute de legislatia interna, fara a fi prezente sau, cel putin, fara prezenta pretinsului agresor, in special prin utilizarea tehnologiilor de comunicatii adecvate, atunci cand sunt disponibile. 
2. Unui copil victima sau unui copil martor a(l) violentei impotriva femeilor si a(l) violentei domestice trebuie sa ii fie oferite, daca este cazul, masuri de protectie speciale, luand in considerare interesul superior al copilului. 

Articolul 57 - Asistenta judiciara 
Partile vor stipula dreptul la asistenta judiciara si la asistenta judiciara gratuita pentru victime, in conditiile prevazute de legislatia lor interna. 

Articolul 58 - Termenul de prescriptie 
Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca termenul de prescriptie pentru initierea oricaror proceduri legale cu privire la infractiunile stabilite in conformitate cu articolele 36, 37, 38 si 39 ale prezentei conventii, va fi prelungit pentru o perioada de timp care este suficienta si proportionala cu gravitatea infractiunii in cauza, pentru a permite initierea eficienta a procedurilor dupa ce victima a atins varsta majoratului. 



Capitolul VII - Migratie si azil



Articolul 59 - Statutul resedintei 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca victimelor, al caror statut al resedintei depinde de acela al sotului (sotiei) sau al partenerului (partenerei), asa cum este recunoscut acesta de legislatia interna, in caz de destramare a casatoriei sau a relatiei, le este acordat, la cerere, in cazul unor situatii deosebit de dificile, un permis de sedere individual, indiferent de durata casatoriei sau a relatiei. Conditiile referitoare la acordarea si la durata permisului de sedere individual sunt stabilite de legislatia interna. 
2. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca victimele pot obtine suspendarea procedurilor de expulzare initiate in legatura cu un statut al resedintei dependent de acela al sotului (sotiei) sau al partenerului (partenerei), asa cum este recunoscut acesta de legislatia interna, pentru a le da posibilitatea de a solicita un permis de sedere individual. 
3. Partile vor emite un permis de sedere ce poate fi reinnoit victimelor uneia din cele doua situatii urmatoare sau in ambele: 
a) in cazul in care autoritatea competenta considera ca sederea lor este necesara din cauza situatiei lor personale; 
b) in cazul in care autoritatea competenta considera ca sederea lor este necesara in scopul cooperarii lor cu autoritatile competente in procedurile de cercetare sau de urmarire penala. 
4. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca victimele casatoriei fortate, aduse in alta tara in scopul casatoriei si care, drept rezultat, siau pierdut statutul lor de resedinta in tara in care domiciliaza in mod obisnuit, pot recastiga acest statut. 

Articolul 60 - Cereri de azil bazate pe gen 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca violenta impotriva femeilor pe baza de gen poate fi recunoscuta drept o forma de persecutie, in sensul articolului 1, A (2) al Conventiei din 1951 privind Statutul refugiatilor, si drept o forma de vatamare grava, dand nastere la protectie complementara/auxiliara. 
2. Partile se vor asigura de faptul ca fiecarui temei al conventiei ii este data o interpretare sensibila la dimensiunea de gen si de faptul ca, acolo unde se stabileste ca teama de persecutie se datoreaza unuia sau mai multora din aceste motive, solicitantilor li se va acorda statutul de refugiat conform actelor aplicabile relevante. 
3. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a dezvolta proceduri de primire si servicii de sprijin pentru solicitantii de azil sensibile la dimensiunea de gen, precum si directive de gen si proceduri de azil sensibile la dimensiunea de gen, inclusiv determinarea statutului de refugiat si solicitarea protectiei internationale. 

Articolul 61 - Nereturnarea 
1. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a respecta principiul nereturnarii, in conformitate cu obligatiile existente conform legislatiei internationale. 
2. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca victimele violentei impotriva femeilor, care au nevoie de protectie, indiferent de statutul lor de resedinta, nu vor fi trimise inapoi in nicio situatie intr-o tara unde viata lor ar fi in pericol sau unde ar putea fi supuse torturii, tratamentului inuman sau degradant ori pedepsirii. 



Capitolul VIII - Cooperarea internationala



Articolul 62 - Principii generale 
1. Partile vor coopera una cu cealalta, in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii si prin aplicarea actelor regionale si internationale relevante privind cooperarea in probleme civile si penale, a aranjamentelor convenite in baza legislatiei uniforme sau reciproce si a legilor interne, in cea mai larga masura posibila, in scopul: 
a) prevenirii, combaterii si urmaririi in justitie a tuturor formelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii; 
b) protejarii si furnizarii de asistenta victimelor; 
c) investigatiilor sau procedurilor privind infractiunile stabilite in conformitate cu prezenta conventie; 
d) executarii sentintelor penale si civile relevante, emise de autoritatile judiciare ale partilor, inclusiv a ordinelor de protectie. 
2. Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca victimele unei infractiuni stabilite in conformitate cu prezenta conventie si comise pe teritoriul unei parti, altul decat acela unde isi au resedinta, pot depune o plangere la autoritatile competente ale statului lor de resedinta. 
3. In cazul in care o parte, care ofera asistenta judiciara reciproca in materie penala, de extradare sau executare a sentintelor penale ori civile impuse de o alta parte la prezenta conventie, conditionata de existenta unui tratat, primeste o solicitare pentru o astfel de cooperare juridica de la o parte cu care aceasta nu a incheiat un astfel de tratat, ea poate considera prezenta conventie ca fiind baza legala pentru asistenta judiciara reciproca in materie penala, de extradare sau executare a sentintelor penale ori civile impuse de cealalta parte cu privire la infractiunile stabilite in conformitate cu prezenta conventie. 
4. Partile se vor stradui sa integreze, acolo unde este cazul, prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice in programele de asistenta pentru dezvoltare prevazute in beneficiul statelor terte, inclusiv prin incheierea de contracte bilaterale si multilaterale cu state terte, in vederea facilitarii protectiei victimelor in conformitate cu articolul 18 alineatul 5. 

Articolul 63 - Masuri referitoare la persoanele in pericol 
Atunci cand o parte, pe baza informatiilor pe care le are la dispozitie, are motive intemeiate sa creada ca o persoana este in pericol imediat de a fi supusa oricaror acte de violenta, la care s-a facut referire in articolele 36, 37, 38 si 39 ale prezentei conventii, pe teritoriul unei alte parti, partea care detine informatiile este incurajata sa le transmita fara intarziere celeilalte parti, in scopul de a se asigura ca sunt luate masuri de protectie corespunzatoare. Daca este cazul, aceste informatii vor include detalii privind masurile de protectie existente in beneficiul persoanei in pericol. 

Articolul 64 - Informare 
1. Partea solicitata informeaza fara intarziere partea solicitanta asupra rezultatului final al actiunii intreprinse in temeiul prezentului capitol. De asemenea, partea solicitata informeaza fara intarziere partea solicitanta cu privire la orice circumstante care fac imposibila desfasurarea actiunii solicitate sau care risca sa o intarzie in mod semnificativ. 
2. In limitele legislatiei sale interne, fara solicitare prealabila, o parte poate transmite unei alte parti informatiile obtinute in cadrul propriilor sale investigatii, atunci cand considera ca dezvaluirea acestor informatii ar putea asista partea care primeste informatiile in prevenirea infractiunilor stabilite in conformitate cu prezenta conventie sau in initierea ori efectuarea unor investigatii sau proceduri privind astfel de infractiuni sau ca acestea ar putea conduce la o cerere de cooperare din partea acelei parti, conform prezentului capitol. 
3. Partea care primeste orice informatie in conformitate cu alineatul 2 va prezenta aceste informatii autoritatilor sale competente, pentru ca procedurile sa poata fi initiate daca sunt considerate adecvate sau ca aceste informatii sa poata fi luate in considerare in proceduri civile si penale relevante. 

Articolul 65 - Protectia datelor 
Datele personale vor fi pastrate si utilizate in conformitate cu obligatiile asumate de parti in temeiul Conventiei pentru protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea automata a datelor cu caracter personal (ETS nr. 108). 



Capitolul IX - Mecanismul de monitorizare



Articolul 66 - Grupul de experti in interventia contra violentei impotriva femeilor si a violentei domestice 
1. Grupul de experti in interventia contra violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (denumit in continuare "GREVIO") va monitoriza implementarea prezentei conventii de catre parti. 
2. GREVIO va fi compus din minimum 10 membri si maximum 15 membri, luand in considerare un echilibru de gen si geografic, precum si o expertiza multidisciplinara. Membrii sai vor fi alesi de Comitetul partilor din randul candidatilor nominalizati de catre parti, dintre cetatenii partilor, pentru un mandat de patru ani, care poate fi reinnoit o singura data. 
3. Alegerea initiala de 10 membri va fi organizata in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei conventii. Alegerea a cinci membri suplimentari va fi organizata dupa a 25-a ratificare sau aderare. 
4. Alegerea membrilor GREVIO se va baza pe urmatoarele principii: 
a) acestia vor fi alesi conform unei proceduri transparente din randul persoanelor cu un caracter moral ridicat, cunoscute pentru competenta lor in domeniul drepturilor omului, al egalitatii de gen, al violentei impotriva femeilor si violentei domestice sau al asistentei si protectiei victimelor ori care au dat dovada de experienta in domeniile acoperite de prezenta conventie; 
b) oricare doi membri ai GREVIO nu pot fi cetateni ai aceluiasi stat; 
c) ei ar trebui sa reprezinte principalele sisteme juridice; 
d) ei ar trebui sa reprezinte actorii si agentiile relevanti/relevante din domeniul violentei impotriva femeilor si al violentei domestice; 
e) ei se vor intruni in calitatea lor individuala si vor fi independenti si impartiali in exercitarea functiilor lor si vor fi disponibili pentru a-si indeplini atributiile intr-o maniera eficienta. 
5. Procedura de alegere a membrilor GREVIO va fi determinata de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, dupa consultarea si obtinerea consimtamantului partilor, in termen de sase luni de la intrarea in vigoare a prezentei conventii. 
6. GREVIO va adopta propriile sale reguli de procedura. 
7. Membrii GREVIO si ceilalti membri ai delegatiilor care efectueaza vizitele de tara in conformitate cu articolul 68 alineatele 9 si 14 se vor bucura de privilegiile si imunitatile stabilite in anexa la prezenta conventie. 

Articolul 67 - Comitetul partilor 
1. Comitetul partilor este alcatuit din reprezentantii partilor la conventie. 
2. Comitetul partilor va fi convocat de secretarul general al Consiliului Europei. Prima sa sedinta va fi organizata in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei conventii, in vederea alegerii membrilor GREVIO. Ulterior se va intruni ori de cate ori o treime din parti, presedintele Comitetului partilor sau secretarul general solicita acest lucru. 
3. Comitetul partilor va adopta propriile sale reguli de procedura. 

Articolul 68 - Procedura 
1. Partile vor depune la secretarul general al Consiliului Europei, in baza unui chestionar elaborat de GREVIO, un raport privind masurile legislative si alte masuri, care implementeaza dispozitiile prezentei conventii, pentru a fi analizat de catre GREVIO. 
2. GREVIO va analiza raportul prezentat in conformitate cu alineatul 1 impreuna cu reprezentantii partii in cauza. 
3. Procedurile de evaluare ulterioara se vor imparti in runde, a caror lungime este determinata de GREVIO. La inceputul fiecarei runde, GREVIO va selecta dispozitiile specifice pe care se va baza procedura de evaluare si va distribui un chestionar. 
4. GREVIO va defini mijloacele corespunzatoare pentru a efectua aceasta procedura de monitorizare. Acesta poate sa adopte, in special, un chestionar pentru fiecare runda de evaluare, care va servi drept baza pentru procedura de evaluare a implementarii de catre parti. Acest chestionar va fi adresat tuturor partilor. Partile vor raspunde la acest chestionar, precum si la orice alte cereri de informatii din partea GREVIO. 
5. GREVIO poate primi informatii privind implementarea Conventiei din partea organizatiilor neguvernamentale si a societatii civile, precum si din partea institutiilor nationale pentru protectia drepturilor omului. 
6. GREVIO va lua in considerare informatiile existente disponibile din partea altor instrumente si organisme regionale si internationale din domeniile care se incadreaza in sfera de aplicare a prezentei conventii. 
7. La adoptarea unui chestionar pentru fiecare runda de evaluare, GREVIO va lua in considerare colectarea datelor si cercetarile existente in cadrul partilor, la care se face referire in articolul 11 al prezentei conventii. 
8. GREVIO poate primi informatii privind implementarea Conventiei de la comisarul Consiliului Europei pentru drepturile omului, de la Adunarea Parlamentara si de la organismele specializate relevante ale Consiliului Europei, precum si de la cele stabilite in baza altor documente oficiale internationale. Plangerile prezentate acestor organisme si rezultatul lor vor fi puse la dispozitia GREVIO. 
9. GREVIO poate organiza in subsidiar, in colaborare cu autoritatile nationale si cu asistenta expertilor nationali independenti, vizite de tara, daca informatiile dobandite sunt insuficiente sau in cazurile prevazute la alineatul 14. In timpul acestor vizite, GREVIO poate fi asistat de specialisti in domenii specifice. 
10. GREVIO va intocmi un proiect de raport continand analiza sa privind punerea in aplicare a dispozitiilor pe care se bazeaza evaluarea, precum si sugestiile si propunerile sale privind modul in care partea interesata poate face fata problemelor care au fost identificate. Proiectul de raport va fi transmis pentru comentarii partii care este supusa evaluarii. Observatiile sale vor fi luate in considerare de GREVIO in adoptarea raportului sau. 
11. Pe baza tuturor informatiilor primite si a comentariilor din partea partilor, GREVIO va adopta raportul sau si concluziile sale privind masurile luate de catre partea in cauza pentru a implementa dispozitiile prezentei conventii. Acest raport si concluziile vor fi transmise partii in cauza si Comitetului partilor. Raportul si concluziile GREVIO vor fi facute publice la data adoptarii lor, impreuna cu eventuale comentarii ale partii in cauza. 
12. Fara a aduce atingere procedurii din alineatele de la 1 pana la 8, Comitetul partilor poate adopta, pe baza raportului si a concluziilor GREVIO, recomandarile adresate acestei parti: 
a) privind masurile ce trebuie luate pentru implementarea concluziilor GREVIO, stabilind o data pentru prezentarea informatiilor privind implementarea lor, daca este necesar; si 
b) vizand promovarea cooperarii cu respectiva parte pentru implementarea adecvata a prezentei conventii. 
13. Daca GREVIO primeste informatii demne de incredere, indicand o situatie in care problemele necesita atentie imediata pentru a preveni sau limita amploarea sau numarul incalcarilor grave ale Conventiei, aceasta poate solicita prezentarea urgenta a unui raport special privind masurile luate pentru a preveni un model grav, masiv sau persistent de violenta impotriva femeilor. 
14. Luand in considerare informatiile prezentate de catre partea in cauza, precum si orice alte informatii demne de incredere care ii sunt disponibile, GREVIO poate desemna unul sau mai multi membri ai sai pentru a efectua o investigatie si pentru a raporta urgent catre GREVIO. In cazul in care acest lucru se justifica si cu acordul partii, investigatia poate sa includa o vizita pe teritoriul sau. 
15. Dupa examinarea constatarilor investigatiei mentionate in alineatul 14, GREVIO va transmite aceste constatari partii in cauza si, dupa caz, Comitetului partilor si Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, impreuna cu orice comentarii si recomandari. 

Articolul 69 - Recomandari generale 
GREVIO poate adopta, daca este cazul, recomandari generale privind implementarea prezentei conventii. 

Articolul 70 - Implicarea parlamentara in monitorizare 
1. Parlamentele nationale vor fi invitate sa participe la monitorizarea masurilor luate pentru punerea in aplicare a prezentei conventii. 
2. Partile vor prezenta rapoartele GREVIO parlamentelor lor nationale. 
3. Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei va fi invitata sa ia in mod regulat cunostinta despre implementarea prezentei conventii. 



Capitolul X - Relatia cu alte documente oficiale internationale



Articolul 71 - Relatia cu alte documente oficiale internationale 
1. Prezenta conventie nu va aduce atingere obligatiilor care decurg din alte documente oficiale internationale la care partile la prezenta conventie sunt sau vor deveni parti si care contin dispozitii privind chestiunile reglementate de prezenta conventie. 
2. Partile la prezenta conventie pot incheia acorduri bilaterale sau multilaterale una cu cealalta privind chestiunile tratate in prezenta conventie, in scopul de a completa sau de a consolida prevederile acesteia sau pentru a facilita aplicarea principiilor pe care le instituie. 



Capitolul XI - Amendamentele la conventie



Articolul 72 - Amendamente 
1. Orice propunere pentru un amendament la prezenta conventie, prezentata de o parte, va fi comunicata secretarului general al Consiliului Europei si inaintata de acesta sau de aceasta catre statele membre ale Consiliului Europei, catre toti semnatarii, toate partile, catre Uniunea Europeana, catre orice stat invitat sa semneze prezenta conventie in conformitate cu dispozitiile articolului 75 si catre orice stat invitat sa adere la prezenta conventie in conformitate cu dispozitiile articolului 76. 
2. Comitetul de Ministri al Consiliului Europei va examina modificarea propusa si, dupa consultarea partilor la prezenta conventie, care nu sunt membri ai Consiliului Europei, va putea adopta amendamentul cu majoritatea prevazuta in articolul 20.d al Statutului Consiliului Europei. 
3. Textul oricarui amendament adoptat de catre Comitetul de Ministri in conformitate cu alineatul 2 va fi inaintat partilor spre acceptare. 
4. Orice amendament adoptat in conformitate cu alineatul 2 va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de o luna de la data la care toate partile l-au informat pe secretarul general cu privire la acceptarea lor. 



Capitolul XII - Clauze finale



Articolul 73 - Efectele prezentei conventii 
Dispozitiile prezentei conventii nu vor aduce atingere dispozitiilor de drept intern si nici documentelor oficiale internationale obligatorii, care sunt deja in vigoare sau care pot intra in vigoare, in baza carora sunt sau ar fi acordate drepturi mai favorabile persoanelor in prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice. 

Articolul 74 - Solutionarea litigiilor 
1. Partile aflate in orice litigiu care poate aparea privind aplicarea sau interpretarea dispozitiilor din prezenta conventie vor cauta, in primul rand, sa il solutioneze prin intermediul negocierii, concilierii, arbitrajului sau al oricaror altor metode de solutionare pasnica, acceptate de comun acord intre ele. 
2. Comitetul de Ministri al Consiliului Europei poate institui proceduri de solutionare, care sa fie disponibile spre utilizare de catre partile in litigiu, daca ele vor conveni astfel. 

Articolul 75 - Semnarea si intrarea in vigoare 
1. Prezenta conventie va fi deschisa pentru semnarea de catre statele membre ale Consiliului Europei, de catre statele non-membre, care au participat la elaborarea sa, si de catre Uniunea Europeana. 
2. Prezenta conventie se supune ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Documentele oficiale de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei. 
3. Prezenta conventie va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de trei luni de la data la care 10 semnatari, incluzand cel putin opt state membre ale Consiliului Europei, si-au exprimat consimtamantul de a fi angajate de conventie in conformitate cu dispozitiile alineatului 2. 
4. In ceea ce priveste orice stat mentionat in alineatul 1 sau Uniunea Europeana, care isi exprima ulterior consimtamantul de a fi angajata de aceasta, Conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de trei luni de la data depunerii documentului sau oficial de ratificare, acceptare sau aprobare. 

Articolul 76 - Aderarea la conventie 
1. Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei poate, dupa consultarea partilor la prezenta conventie si obtinerea acordului lor unanim, invita orice stat nonmembru al Consiliului Europei, care nu a participat la elaborarea Conventiei, sa adere la prezenta conventie printr-o hotarare adoptata cu majoritatea prevazuta in articolul 20 al Statutului Consiliului Europei si prin votul unanim al reprezentantilor partilor indreptatiti sa se intruneasca in Comitetul de Ministri. 
2. In ceea ce priveste fiecare stat care adera, Conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de trei luni de la data depunerii documentului oficial de aderare la secretarul general al Consiliului Europei. 

Articolul 77 - Aplicare teritoriala 
1. Orice stat sau Uniunea Europeana poate, in momentul semnarii sau in momentul depunerii documentului sau oficial de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, specifica teritoriul sau teritoriile carora li se va aplica prezenta conventie. 
2. Orice parte poate extinde aplicarea prezentei conventii la orice alt teritoriu specificat in declaratie, de ale carui relatii internationale este responsabila sau in numele caruia este autorizata sa ia angajamente, la orice data ulterioara, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei. Cu privire la respectivul teritoriu, Conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de trei luni de la data primirii respectivei declaratii de catre secretarul general. 
3. Orice declaratie data conform celor doua alineate precedente poate fi retrasa, in ceea ce priveste orice teritoriu specificat in respectiva declaratie, printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de trei luni de la data primirii respectivei notificari de catre secretarul general. 

Articolul 78 - Rezerve 
1. Nu se poate face nicio rezerva in ceea ce priveste orice dispozitie a prezentei conventii, cu exceptiile prevazute in alineatele 2 si 3. 
2. Orice stat sau Uniunea Europeana poate declara, in momentul semnarii sau in momentul depunerii documentului sau oficial de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, faptul ca isi rezerva dreptul de a nu aplica sau de a aplica doar in cazuri sau conditii specifice dispozitiile formulate in: 
- articolul 30 alineatul 2; 
- articolul 44 alineatele 1.e, 3 si 4; 
- articolul 55 alineatul 1 cu privire la articolul 35 referitor la infractiunile minore; 
- articolul 58 cu privire la articolele 37, 38 si 39; 
- articolul 59. 
3. Orice stat sau Uniunea Europeana poate declara in momentul semnarii sau in momentul depunerii documentului sau oficial de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, faptul ca isi rezerva dreptul de a prevedea sanctiuni nepenale, in locul sanctiunilor penale, pentru comportamentele mentionate in articolele 33 si 34. 
4. Orice parte retrage, integral sau partial, o restrictie prin intermediul unei declaratii adresate secretarului general al Consiliului Europei. Aceasta declaratie va intra in vigoare incepand cu data receptionarii sale de catre secretarul general. 

Articolul 79 - Valabilitatea si revizuirea rezervelor 
1. Rezervele mentionate in articolul 78 alineatele 2 si 3 vor fi valabile pentru o perioada de cinci ani de la data intrarii in vigoare a prezentei conventii in ceea ce priveste partea in cauza. Cu toate acestea, aceste rezerve pot fi reinnoite pentru perioade cu aceeasi durata. 
2. Cu optsprezece luni inainte de data expirarii rezervelor, Secretariatul General al Consiliului Europei va notifica respectiva expirare partii in cauza. Nu mai tarziu de trei luni inainte de expirare, partea va notifica secretarului general faptul ca isi sustine, modifica sau retrage rezerva. In absenta unei notificari a partii in cauza, Secretariatul General va informa respectiva parte ca restrictia sa se considera prelungita automat pentru o perioada de sase luni. Neefectuarea de catre partea in cauza a notificarii intentiei sale de a-si sustine sau modifica rezerva inainte de respectiva perioada va determina prescrierea rezervei. 
3. In cazul in care o parte face o rezerva in conformitate cu articolul 78 alineatele 2 si 3, aceasta va pune la dispozitia GREVIO, inainte de reinnoirea acesteia sau la cerere, o explicatie privind motivele care justifica prelungirea ei. 

Articolul 80 - Denuntare 
1. Orice parte poate, in orice moment, sa denunte prezenta conventie prin intermediul unei notificari adresate secretarului general al Consiliului Europei. 
2. Denuntarea va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de trei luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general. 

Articolul 81 - Notificare 
Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statele membre ale Consiliului Europei, statele nonmembre care au participat la elaborarea acesteia, toti semnatarii, toate partile, Uniunea Europeana si orice stat invitat sa adere la prezenta conventie cu privire la: 
a) orice semnatura; 
b) depunerea oricarui document oficial de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare; 
c) orice data de intrare in vigoare a prezentei conventii, in conformitate cu articolele 75 si 76; 
d) orice amendament adoptat in conformitate cu articolul 72 si data la care respectivul amendament intra in vigoare; 
e) orice rezerva si retragere a rezervei, efectuate potrivit articolului 78; 
f) orice denuntare efectuata in conformitate cu dispozitiile articolului 80; 
g) orice alt(a) act, notificare sau comunicare referitor/ referitoare la prezenta conventie. 


Drept care, subsemnatii, fiind autorizati in acest sens, au semnat prezenta conventie. 


Adoptata la [Istanbul], astazi, [11 mai 2011], in limba engleza si franceza, ambele texte avand aceeasi valoare juridica, intr-un singur exemplar, care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii legalizate fiecarui stat membru al Consiliului Europei, statelor nonmembre care au participat la elaborarea prezentei Conventii, Uniunii Europene si Statelor invitate sa adere la prezenta conventie. 



Anexa - Privilegii si imunitati (articolul 66)

1. Prezenta anexa se va aplica membrilor GREVIO mentionati in articolul 66 al Conventiei, precum si altor membri ai delegatiilor care efectueaza vizitele de tara. In sensul prezentei anexe, termenul "alti membri ai delegatiilor care efectueaza vizitele de tara" va include expertii si specialistii nationali independenti mentionati in articolul 68 alineatul 9 din Conventie, membrii personalului Consiliului Europei si interpretii utilizati de Consiliul Europei, care insotesc GREVIO in timpul vizitelor lor de tara. 2. Membrii GREVIO si ceilalti membri ai delegatiilor care efectueaza vizitele de tara se vor bucura, in timpul exercitarii functiilor lor legate de pregatirea si efectuarea vizitelor de tara, precum si al urmaririi acestora si al deplasarilor in legatura cu acele functii, de urmatoarele privilegii si imunitati: a) imunitatea fata de arestari personale sau detentie si fata de confiscarea bagajelor personale ale acestora si imunitatea fata de procesele juridice de orice natura cu privire la cuvintele spuse sau scrise si la toate actiunile pe care le intreprind in calitatea lor oficiala; b) scutirea de orice restrictii privind libera lor circulatie la iesirea din si la revenirea in tara lor de resedinta, la intrarea in si la iesirea din tara in care isi exercita functiile si de inregistrarea in tara straina pe care o viziteaza sau prin care trec in exercitiul functiunilor lor. 3. In cursul calatoriilor efectuate in exercitarea functiilor lor, membrilor GREVIO si celorlalti membri ai delegatiilor care efectueaza vizitele de tara li se vor acorda aceleasi facilitati, in materie vamala si de control al vizelor, precum cele acordate reprezentantilor guvernelor straine in misiune oficiala temporara. 4. Documentele referitoare la evaluarea implementarii Conventiei, efectuata de membri ai GREVIO si de alti membri ai delegatiilor care efectueaza vizite de tara, vor fi inviolabile in masura in care acestea se refera la activitatea GREVIO. Nu se va aplica nicio limitare sau cenzura corespondentei oficiale a GREVIO sau comunicatiilor oficiale ale membrilor GREVIO sau ale celorlalti membri ai delegatiilor care efectueaza vizitele de tara. 5. Pentru a asigura pentru membrii GREVIO si pentru ceilalti membri ai delegatiilor care efectueaza vizitele de tara o libertate completa de exprimare si o independenta totala in indeplinirea atributiilor lor, imunitatea fata de procesele juridice in ceea ce priveste cuvintele spuse sau scrise si toate actiunile intreprinse de acestia in indeplinirea atributiilor lor va continua sa fie acordata, fara a tine seama de faptul ca persoanele in cauza nu mai sunt angajate in indeplinirea respectivelor atributii. 6. Privilegiile si imunitatile se acorda persoanelor mentionate in alineatul 1 din prezenta anexa in vederea protejarii exercitarii independente a functiilor lor in interesul GREVIO, si nu in beneficiul lor personal. Renuntarea la imunitatile persoanelor mentionate in alineatul 1 al prezentei anexe se va efectua de catre secretarul general al Consiliului Europei, in oricare caz in care, in opinia lui sau a ei, imunitatea ar impiedica cursul justitiei si in cazul in care se poate renunta la aceasta fara a aduce atingere intereselor GREVIO. ----