Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!

Alege Demnitatea
  • Home
  • Legislatie
  • Legea 10/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive. Lege nr. 10/2012

Legea 10/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive. Lege nr. 10/2012

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 21 din 11 ianuarie 2012 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 

Art. I
Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 11 ianuarie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

1. La articolul 1, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"h) stare vadita de betie consecinta a consumului de bauturi alcoolice, substante sau produse stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora, asupra comportamentului unei persoane, manifestata prin vorbire incoerenta, mers sinuos si dificultati de orientare temporal-spatiala;" 

2. La articolul 1, dupa litera l) se introduc doua noi litere, lit. l^1) si l^2), cu urmatorul cuprins: 
"l^1) suprafata de joc spatiul care cuprinde terenul de joc unde se desfasoara competitia sau jocul sportiv, precum si spatiul existent intre terenul de joc si locul special amenajat pentru spectatori; 
l^2) teren de joc spatiul destinat exclusiv jocului sportiv sau competitiei sportive;" 

3. La articolul 1, litera p) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"p) sef al dispozitivului de ordine si siguranta persoana desemnata de catre organizatori, care organizeaza, coordoneaza si conduce activitatea desfasurata in interiorul arenei sportive;" 

4. La articolul 1, dupa litera t) se introduce o noua litera, lit. u), cu urmatorul cuprins: 
"u) suporterii proprii - membri ai unei structuri asociative, recunoscuta de clubul sportiv in cauza." 

5. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 3
Mentinerea ordinii publice pe raza administrativteritoriala a localitatilor urbane si rurale in care se desfasoara competitii si jocuri sportive se realizeaza, potrivit competentelor, de catre structurile abilitate ale Ministerului Administratiei si Internelor, in conformitate cu actele normative interne care le reglementeaza activitatea." 

6. La articolul 4, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
"Art. 4
(1) Asigurarea ordinii publice in zona apropiata si imediata a arenelor sportive si a altor locuri destinate desfasurarii competitiilor si jocurilor sportive cu grad mediu de risc, precum si a celor cu grad ridicat de risc, se realizeaza in mod nemijlocit de catre structurile de jandarmi competente teritorial. 
(3) Locurile dispuse in afara zonei apropiate sunt pietele, caile publice ori alte locuri unde exista informatii certe ca este posibila intalnirea grupurilor de suporteri adversi si s-ar putea produce tulburarea ordinii si sigurantei publice." 

7. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 5
(1) Raspunderea pentru asigurarea masurilor de ordine si siguranta in interiorul arenelor sportive revine organizatorului, care poate incheia, in acest sens, contracte de prestari servicii, in conditiile legii, cu societati specializate de protectie si paza sau, in lipsa acestora, cu Politia locala". 

8. La articolul 5, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins: 
"(1^1) Toate drepturile si obligatiile personalului societatilor de paza si protectie prevazute in prezenta lege revin si personalului politiei locale care presteaza serviciul de asigurare a ordinii si sigurantei in incinta arenelor sportive." 

9. La articolul 5, alineatele (4) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
"(4) Masurile stabilite de organizator pentru asigurarea ordinii si sigurantei participantilor in interiorul arenelor sportive se inscriu in planul de actiune al societatii de securitate privata sau, dupa caz, al politei locale care presteaza serviciul contractat ori in planul de actiune intocmit de responsabilul de ordine si siguranta. In acest sens, responsabilul de ordine si siguranta al organizatorului solicita ofiterului de informare date si informatii de interes operativ, privind suporterii care vor participa la jocul sportiv. 
(8) In situatia desfasurarii unor competitii sau jocuri sportive intr-o alta localitate decat cea in care isi are sediul clubul sau in aceeasi localitate, in calitate de echipa oaspete, responsabilul de ordine si siguranta, dupa consultarea prealabila a reprezentantilor grupurilor de suporteri, are obligatia de a transmite ofiterului de informare, cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea jocului, toate detaliile referitoare la deplasarea echipei, a oficialilor si a jurnalistilor acreditati, prin indicarea coordonatelor orare ale deplasarii, a mijloacelor de transport folosite, a locurilor de cazare si a programului pentru perioada de sedere in localitatea de disputare a competitiei sau a jocului sportiv, precum si numarul de bilete achizitionate de catre suporterii proprii, identitatea acestora, deplasarea suporterilor si indicarea agentiilor de turism care organizeaza calatoria, coordonatele orare si itinerariul de deplasare al acestora, mijloacele de transport folosite si locurile de cazare." 

10. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art.7
(1) Din punct de vedere al gradului de risc, competitiile sau jocurile sportive se clasifica astfel: 
a) competitii sau jocuri sportive fara grad de risc; 
b) competitii sau jocuri sportive cu grad scazut de risc; 
c) competitii sau jocuri sportive cu grad mediu de risc; 
d) competitii sau jocuri sportive cu grad ridicat de risc. 
(2) Gradul de risc al competitiilor si jocurilor sportive organizate in cadrul fiecarei ramuri de sport se stabileste conform criteriilor elaborate de catre federatiile sportive nationale, cu consultarea Jandarmeriei Romane. Criteriile de stabilire a gradului de risc vor fi cuprinse in regulamentele de organizare a activitatii federatiilor respective. 
(3) Inainte de desfasurarea unei competitii sau a unui joc sportiv, organizatorul are obligatia de a efectua o analiza preliminara a gradului de risc, iar in situatia in care apreciaza ca exista posibilitatea producerii unor fapte indreptate impotriva ordinii si sigurantei publice, declara competitia sau jocul sportiv la unitatea de jandarmi competenta teritorial. 
(4) Competitiile si jocurile sportive care, in urma analizei preliminare a gradului de risc efectuate de catre organizatori, potrivit alin. (3), se incadreaza in gradul de risc prevazut la alin. (1) lit. a), nu sunt supuse procedurii declararii prealabile. 
(5) Dupa declararea prealabila, comandantul unitatii de jandarmi competenta teritorial, impreuna cu responsabilul de ordine si siguranta al organizatorului de competitie sau de joc sportiv stabilesc, potrivit prevederilor alin. (1), gradul de risc al jocului, solicitand, la nevoie, si punctul de vedere al responsabilului de ordine si siguranta al federatiei de specialitate sau al ligii profesioniste, care se consemneaza in toate documentele de organizare. 
(6) In situatia desfasurarii unor jocuri sportive cu grad ridicat de risc, este necesara prezenta in arena sportiva a prefectului sau a reprezentantului acestuia, precum si a unui procuror din cadrul parchetului de pe langa judecatoria in a carei circumscriptie se afla arena sportiva. Instiintarea acestora se realizeaza de catre unitatea de jandarmi competenta teritorial." 

11. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 8
(1) Restabilirea ordinii publice in interiorul arenei sportive se executa de catre efectivele de jandarmi, din initiativa comandantului acestora, cu aprobarea, dupa caz, a prefectului sau a reprezentantului acestuia." 

12. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu urmatorul cuprins: 
"(1^1) Aprobarea prevazuta la alin. (1) nu este necesara in cazul in care asupra fortelor de ordine se exercita violente care pun in pericol iminent viata, integritatea corporala sau sanatatea acestora ori a altor persoane sau cand exista indicii temeinice ca participantii pregatesc sau au comis o fapta de natura penala." 

13. La articolul 10 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"a) sa declare la unitatea de jandarmi competenta teritorial, cu cel putin 5 zile inainte de data desfasurarii, jocurile sportive al caror grad de risc preliminar este unul dintre cele prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b) d); unitatea de jandarmi, dupa stabilirea gradului de risc, instiinteaza administratia publica locala despre data desfasurarii jocului sportiv, urmand ca reprezentantii acesteia sa dispuna masurile prevazute la art. 15 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, republicata;" 

14. La articolul 10 alineatul (1), dupa litera x) se introduce o noua litera, lit. y), cu urmatorul cuprins: 
"y) sa stabileasca si sa aduca la cunostinta spectatorilor locurile unde este permisa amplasarea emblemelor, pancardelor, bannerelor, afiselor, steagurilor sau a altor mijloace de publicitate vizuala." 

15. La articolul 10 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"d) sa imprime, pe toate documentele de acces, sectorul, randul si locul ce urmeaza a fi ocupat de catre spectatori, chiar si cand acestea sunt distribuite in mod gratuit, iar la competitiile si jocurile cu grad ridicat de risc, sa asigure personalizarea tuturor documentelor de acces, prin inscriptionarea pe acestea a numelui si prenumelui spectatorilor;" 

16. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu urmatorul cuprins: 
"(2^1) Obligatiile prevazute la alin. (1) si alin. (2) nu sunt obligatorii pentru organizatorii care desfasoara competitii si jocuri sportive fara grad de risc." 

17. La articolul 10, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(3) Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, prin ordin al presedintelui acesteia, dupa consultarea federatiilor sportive de specialitate si a Jandarmeriei Romane, stabileste: 
a) competitiile si jocurile sportive la care sunt impuse organizatorului toate obligatiile prevazute la alin. (1) si (2); 
b) competitiile si jocurile sportive la care sunt impuse organizatorului numai anumite obligatii prevazute la alin. (1) si (2)." 

18. La articolul 12, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
"(2) Federatiile sportive de specialitate si ligile profesioniste, sub directa indrumare a Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, impreuna cu cluburile sportive si cu celelalte structuri cu atributii in domeniu, initiaza si desfasoara campanii de informare si educare a populatiei cu privire la obligatiile care revin participantilor, la riscurile la care se pot expune prin implicarea in actiuni de tulburare a ordinii in incinta arenelor sportive, precum si la sanctiunile aplicabile in cazul incalcarii normelor stabilite pentru buna desfasurare a competitiilor si jocurilor sportive. 
(3) Jandarmeria Romana si Politia Romana sprijina, sub toate formele, actiunile preventive initiate de federatiile de specialitate si desfasoara, impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, campanii educative in unitatile de invatamant preuniversitar in scopul dezvoltarii, in randul elevilor, a spiritului civic si a unui comportament prosocial." 

19. Titlul capitolului III se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
CAPITOLUL III - Obligatiile personalului de ordine si siguranta20. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 13
Serviciul de asigurare a ordinii si sigurantei in incinta arenelor sportive se presteaza de catre societatile specializate de paza si protectie sau de catre Politia locala." 

21. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 15
(1) Personalului de ordine si siguranta, pe langa obligatiile prevazute la art. 48 si 49 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, ii revin si obligatiile stabilite prin planul de actiune. 
(2) Semestrial, personalul care executa activitati de asigurare a ordinii si sigurantei in incinta arenelor sportive in care se desfasoara competitii si jocuri sportive trebuie sa fie instruit corespunzator, in cadrul unitatilor avizate, in conditiile legii. 
(3) Instruirea se desfasoara pe baza unei tematici specifice, stabilita de Jandarmeria Romana si avizata de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret, si se finalizeaza prin examinarea absolventilor de catre o comisie din care fac parte reprezentanti ai jandarmeriei, ai directiilor judetene pentru sport si ai autoritatii publice care raspunde de ocuparea si formarea profesionala. 
(4) Dispozitiile alin. (2) nu sunt obligatorii pentru personalul care asigura masurile de ordine si siguranta in incinta arenelor sportive unde se desfasoara competitii sau jocuri sportive fara grad de risc sau cu grad scazut de risc, precum si pentru personalul Politiei locale." 

22. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 17
(1) Ordinea si siguranta in incinta arenei sportive, in cazul competitiilor si jocurilor sportive fara grad de risc sau cu grad scazut de risc, poate fi asigurata de organizator prin personal propriu." 

23. La articolul 20, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"c) sa patrunda in stare vadita de betie sau sa consume bauturi alcoolice in arena sportiva;" 

24. La articolul 20, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"l) sa provoace ori sa participe efectiv la scandal in incinta bazei sportive ori, dupa caz, a arenei sportive;" 

25. La articolul 22, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"d) cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120-200 ore de activitati in folosul comunitatii, precum si cu sanctiunea contraventionala complementara de interzicere a accesului la competitiile si jocurile sportive de genul celor la care acestia au savarsit fapta pe o perioada de un an, faptele prevazute la art. 20 lit. i), l), p) si s);" 

26. La articolul 22, litera e) se abroga. 

27. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 23 
In cazul contraventiilor prevazute la art. 3 pct. 2, 4, 23, 24 si 31 din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata, savarsite de catre suporteri inainte si dupa desfasurarea competitiei sau jocului sportiv, in afara bazei sportive, care au legatura cu competitia sau jocul in cauza, pe langa sanctiunea principala stabilita de actul normativ, agentul constatator aplica si sanctiunea contraventionala complementara de interzicere a accesului la competitiile si jocurile sportive de genul celor la care acestia au savarsit faptele, dupa cum urmeaza: 
a) pe o perioada de 6 luni, pentru faptele prevazute de pct. 23 si 31; 
b) pe o perioada de un an, pentru faptele prevazute de pct. 2, 4 si 24." 

28. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 24 
Incitarea in public sau prin mass-media la acte de violenta, in legatura cu competitia sau jocul sportiv, de catre conducatorii de cluburi, oficiali sau sportivi constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 10.000 lei." 

29. La articolul 26 alineatul (1), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
"b) cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei nerespectarea oricareia dintre obligatiile prevazute la art. 10 alin. (1) lit. c), d), f), g), h), t), y) si la art. 10 alin. (2) lit. e), f) si l); 
c) cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei si suspendarea pe o perioada de la o luna la 6 luni a dreptului de a organiza competitii sau jocuri sportive pe teren propriu, nerespectarea oricareia dintre obligatiile prevazute la art.10 alin.(1) lit. e), i), k), r), t) si art. 10 alin. (2) lit. b) si g)." 

30. La articolul 27, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alin. (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins: 
"(1^1) Constituie contraventii savarsirea de catre societatea de paza si protectie a urmatoarelor fapte: 
a) prestarea serviciului de asigurare a ordinii si sigurantei in incinta unei arene sportive, fara intocmirea prealabila a planului de actiune; 
b) neprezentarea spre aprobare, in termenul legal, a planului de actiune intocmit pentru asigurarea ordinii si sigurantei participantilor la o competitie sau un joc sportiv; 
c) nerespectarea masurilor stabilite de unitatea de jandarmi competenta teritorial cu ocazia aprobarii planului de actiune; 
d) folosirea agentilor de paza necalificati sau fara specializare, in conditiile legii; 
e) nerespectarea numarului de personal de ordine si siguranta stabilit prin planul de actiune aprobat, pentru fiecare element de dispozitiv. 
(1^2) Contraventiile prevazute la alin. (11) se sanctioneaza dupa cum urmeaza: 
a) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevazute la lit. b) si c); 
b) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevazute la lit. d) si e); 
c) cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei, cea prevazuta la lit. a)." 

31. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 28
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti si jandarmi. 
(2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 22 25 si aplicarea sanctiunilor in cazul acestora se face si de catre personalul politiei locale." 

32. Articolul 31 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art.31
(1) Fapta unei persoane, careia i s-a interzis accesul la unele competitii sau jocuri sportive, de a incerca, folosind orice mijloace, sa patrunda sau de a patrunde in arena sportiva unde se desfasoara o competitie sau un joc sportiv de genul celor pentru care s-a dispus interdictia, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda. 
(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit sau inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive, pe o perioada de la un an la 2 ani, care se adauga la perioada pentru care s-a dispus initial masura." 

33. La articolul 32, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit sau inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la 2 ani la 4 ani." 

34. Dupa articolul 32 se introduce un nou articol, art. 32^1, cu urmatorul cuprins: 
"Art. 32^1
(1) Patrunderea sau incercarea de patrundere fara drept, prin orice mijloace, pe suprafata de joc constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la un an si masura interzicerii accesului la competitiile sportive pe o perioada de la un an la 2 ani. 
(2) Daca patrunderea este insotita sau urmata de acte de agresiune sau violenta fizica pedeapsa este inchisoarea de la un an la 2 ani si masura interzicerii accesului la competitiile sportive pe o perioada de la 2 ani la 4 ani." 

35. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 33
(1) Portul sau incercarea de a introduce in incinta arenei sportive cutit, pumnal, sis, box, castet ori alte asemenea obiecte, fabricate sau confectionate anume pentru taiere, impungere ori lovire, precum si a dispozitivelor pentru socuri electrice constituie infractiune si se pedepseste potrivit dispozitiilor Legii nr. 61/1991, republicata. 
(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit sau inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile ori jocurile sportive pe o perioada de la un an la 3 ani." 

36. La articolul 34, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit sau inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile ori jocurile sportive pe o perioada de la un an la 3 ani." 

37. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 35 
(1) Confectionarea, detinerea, incercarea de a introduce, introducerea, folosirea sau orice alta operatiune fara drept cu produse incendiare, materii explozive, inclusiv articole pirotehnice, indiferent de categorie, in incinta arenei sportive, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 ani la 5 ani. 
(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit sau inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la un an la 3 ani." 

38. La articolul 36, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
"(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit sau inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile ori jocurile sportive pe o perioada de la un an la 3 ani. 
(4) In cazul prevazut la alin. (3) se dispune fata de invinuit sau inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile ori jocurile sportive pe o perioada de la un an la 3 ani." 

39. La articolul 37, alineatele (2), (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
"(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la un an la 3 ani. 
(4) In cazul prevazut la alin. (3) se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la 2 ani la 4 ani. 
(6) In cazul prevazut la alin. (5) se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la 3 ani la 5 ani." 

40. La articolul 38, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit sau inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la 6 ani la 10 ani." 

41. La articolul 39, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
"(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la un an la 3 ani. 
(3) Daca distrugerea a fost savarsita asupra unui bun apartinand fortelor de ordine sau asupra personalului de ordine si siguranta, se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la 2 ani la 4 ani." 

42. La articolul 40, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la 3 ani la 5 ani." 

43. La articolul 41, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la un an la 5 ani." 

44. La articolul 42, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
"(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la un an la 3 ani. 
(3) In cazul in care prin fapta savarsita se tulbura grav ordinea publica in incinta arenei sportive, se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la 2 ani la 4 ani." 

45. La articolul 43, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
"(2) In cazul prevazut la alin. (1) se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la un an la 3 ani. 
(3) In cazul in care, in cursul incaierarii, s-a cauzat o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii unei persoane, se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la 2 ani la 4 ani." 

46. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 44
(1) Masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive se dispune si in cazul infractiunilor prevazute la art. 32, 33, 35 39 si 41 43, savarsite de catre spectatori inainte si dupa desfasurarea competitiei ori jocului sportiv in afara arenei sportive, pe timpul afluirii/defluirii catre/de la aceasta, precum si al infractiunilor savarsite de catre spectatori pe timpul deplasarii organizate, in grup, catre/de la localitatea unde se desfasoara competitia sau jocul sportiv, ori pentru infractiunile savarsite in legatura cu o competitie sau un joc sportiv. 
(2) In cazurile prevazute la alin. (1), perioadele pentru care se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive sunt cele stabilite pentru fiecare infractiune in parte." 

47. La articolul 45, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
"(2) In cazurile prevazute la alin. (1) se dispune fata de invinuit ori inculpat masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sau jocurile sportive pe o perioada de la 2 ani la 6 ani. 
(3) Aceeasi masura de siguranta se dispune si impotriva celor care savarsesc infractiunile prevazute la art. 180 182, art. 189 si 193 din Codul penal impotriva sotului, copiilor sau parintilor unui reprezentant al fortelor de ordine, in scop de intimidare sau de razbunare pentru actele ori faptele indeplinite in exercitiul functiunii, in situatiile prezentate la alin. (1)." 

48. La articolul 47, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu urmatorul cuprins: 
"(2^1) Punerea in executare a sanctiunii contraventionale complementare se face incepand cu ziua imediat urmatoare inmanarii sau comunicarii procesului-verbal de constatare a contraventiei." 

49. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 48
In cazul in care o persoana, cu ocazia desfasurarii unei competitii sau a unui joc sportiv ori in legatura cu acesta, a savarsit o fapta prevazuta de legea penala potrivit art. 31 45, instanta de judecata sau, dupa caz, procurorul ia fata de acesta masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sportive de genul celor la care fapta a fost savarsita." 

50. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 49
(1) Pe parcursul urmaririi penale, masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sportive de genul celor la care fapta a fost savarsita, se ia fata de faptuitor in mod provizoriu in momentul inceperii urmaririi penale. 
(2) In cuprinsul rezolutiei de incepere a urmaririi penale se precizeaza genul competitiilor si jocurilor sportive la care ii este interzis invinuitului sa participe si perioada in care ii este interzisa participarea. 
(3) In cazul in care rezolutia de incepere a urmaririi penale este emisa de organul de cercetare penala, procurorul, prin confirmarea propunerii prin rezolutie motivata, dispune si luarea masurii de siguranta. Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator. 
(4) Durata masurii de siguranta dispusa in cursul urmaririi penale este de pana la 6 luni. Termenul curge de la data primirii/comunicarii rezolutiei de catre/catre invinuit. 
(5) Daca, la implinirea acestui termen, dosarul penal nu a fost solutionat, procurorul dispune prelungirea masurii de siguranta cu un nou termen. 
(6) Luarea masurii de siguranta pe parcursul urmaririi penale este obligatorie pentru organul de urmarire penala, indiferent de gravitatea faptei, de pedeapsa aplicabila in cazul acestei infractiuni sau de comportamentul ori atitudinea invinuitului fata de fapta savarsita sau fata de urmarirea penala. 
(7) Aplicarea masurii de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sportive de genul celor la care fapta a fost savarsita se suspenda pe durata retinerii sau arestarii preventive a invinuitului." 

51. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 50
(1) Impotriva rezolutiei de incepere a urmaririi penale prin care s-a dispus si masura de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sportive de genul celor la care fapta a fost savarsita, invinuitul poate face plangere cu privire la luarea acestei masuri in termen de 3 zile de la primire sau comunicare la instanta competenta sa judece cauza in prima instanta. Instanta se pronunta asupra plangerii printr-o incheiere, care nu este supusa nici unei cai de atac. 
(2) Instanta dispune asupra mentinerii sau revocarii masurii de siguranta, prin incheiere, cu citarea invinuitului, prezenta procurorului fiind obligatorie. Lipsa invinuitului legal citat nu impiedica efectuarea judecatii. 
(3) Cand constata ca masura este ilegala sau nu este justificata, instanta dispune revocarea ei. 
(4) Plangerea invinuitului impotriva masurii de siguranta nu este suspensiva de executare. 
(5) Dosarul se restituie procurorului in termen de 24 de ore de la solutionarea plangerii." 

52. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 51
(1) Daca in cursul urmaririi penale procurorul dispune scoaterea de sub urmarire penala in conditiile art. 11 pct. 1 lit. b) si art. 10 alin. (1) lit. b1) din Codul de procedura penala sau incetarea urmaririi penale in conditiile art. 11 pct.1 lit. c) si art. 10 alin. (1) lit. f), g), h) si i1) din Codul de procedura penala, dosarul se inainteaza instantei competente sa judece cauza in prima instanta pentru a se pronunta, prin sentinta, cu privire la aplicarea, mentinerea sau revocarea masurii de siguranta a interzicerii accesului la competitiile sportive. 
(2) Perioada pentru care se dispune masura nu poate depasi termenele maxime prevazute la art. 31-45 pentru fiecare infractiune in parte. 

(3) Sentinta instantei poate fi atacata cu recurs, in termen de 3 zile de la pronuntare, pentru cei prezenti, si, respectiv, de la comunicare, pentru cei lipsa. Dosarul va fi inaintat instantei de recurs in termen de doua zile. Dispozitiile art. 50 alin. (2) si (3) se aplica in mod corespunzator. (4) Dupa solutionarea recursului dosarul se restituie procurorului competent in termen de cel mult doua zile de la solutionare." 

53. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 52
(1) Pe perioada judecarii cauzei, instanta dispune, daca este cazul, luarea fata de inculpat a masurii de siguranta provizorii a interzicerii accesului la competitiile sportive de genul celor la care fapta a fost savarsita. 
(2) Instanta dispune asupra aplicarii masurii de siguranta provizorii, prin incheiere, cu citarea inculpatului, prezenta procurorului fiind obligatorie. Lipsa inculpatului legal citat nu impiedica efectuarea judecatii. 
(3) Incheierea trebuie sa precizeze genul competitiilor si jocurilor sportive la care ii este interzis inculpatului sa participe si perioada in care ii este interzisa participarea. 
(4) Incheierea poate fi atacata o data cu fondul cauzei. 
(5) Dispozitiile art. 49 alin. (4) - (6) se aplica in mod corespunzator." 

54. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 53
(1) Prin hotararea care solutioneaza fondul cauzei instanta se pronunta si asupra luarii masurii de siguranta definitive, precizand, totodata, durata acesteia si genul competitiilor si jocurilor sportive la care ii este interzis faptuitorului sa participe. 
(2) Hotararea este supusa cailor de atac potrivit dreptului comun." 

55. Dupa articolul 53 se introduc doua noi articole, art. 53^1 si 53^2, cu urmatorul cuprins: 
"
Art. 53^1
(1) Instanta de judecata sau organul de urmarire penala comunica Punctului national de informare pentru manifestari sportive din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane hotararea sau, dupa caz, ordonanta ori rezolutia prin care s-a dispus aplicarea, mentinerea sau revocarea masurii de siguranta a interzicerii accesului la unele competitii sau jocuri sportive in sarcina unui invinuit sau inculpat. 
(2) In termen de 3 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contraventiei prin care a fost aplicata o sanctiune contraventionala complementara de interzicere a accesului unui spectator la competitii sportive, Politia Romana si Politia locala comunica din oficiu, catre punctul national de informare pentru manifestari sportive, o copie a procesului-verbal. 

Art. 53^2
(1) Persoanele fata de care s-a dispus masura interzicerii accesului sub forma masurii de siguranta de natura penala, au obligatia ca, pe timpul desfasurarii jocurilor sportive pentru care s-a dispus masura, sa se prezinte la cel mai apropiat sediu al politiei, jandarmeriei sau politiei de frontiera. 
(2) In acest sens, dupa aplicarea masurii de siguranta, unitatea de jandarmi competenta teritorial il notifica pe cel in cauza cu privire la aceasta obligatie, ocazie cu care ii sunt comunicate acestuia urmatoarele: 
a) o prezentare a competitiilor sau jocurilor sportive pentru care se aplica masura de siguranta, precum si a locurilor si datelor de desfasurare a acestora; 
b) o prezentare a celor mai apropiate sedii ale politiei, jandarmeriei si ale politiei de frontiera fata de domiciliul sau, dupa caz, resedinta celui in cauza; 
c) identitatea monitorilor de securitate care gestioneaza situatia clubului sportiv al carui sustinator este cel in cauza si numerele de telefon la care acestia pot fi contactati; 
d) o prezentare a eventualelor sanctiuni aplicabile in cazul incalcarii interdictiei sau obligatiei prevazute la alin. (1). 
(3) In situatia in care cel in cauza, din diferite motive, nu se poate prezenta la cel mai apropiat sediu al politiei, jandarmeriei sau politiei de frontiera pe timpul desfasurarii unui joc sportiv pentru care s-a dispus masura interzicerii accesului, acesta are obligatia de a contacta telefonic unul dintre monitorii de securitate, indicati la alin. (2) lit. c), pentru a-i comunica motivul neprezentarii si locul in care se afla. 
(4) Neprezentarea la cel mai apropiat sediu al politiei, jandarmeriei sau politiei de frontiera pe timpul desfasurarii unui joc sportiv pentru care s-a dispus masura interzicerii accesului, precum si identificarea celui in cauza intr-un alt loc decat cel comunicat monitorului de securitate, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei sau prestarea a 120 200 de ore activitati in folosul comunitatii. 
(5) Procedurile de primire a suporterilor fata de care s-a dispus masura interzicerii accesului la competitii si jocuri sportive care se prezinta la sediul politiei, jandarmeriei sau politiei de frontiera se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor." 

Art. II
(1) Dispozitiile art. 10 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, intra in vigoare la 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 
(2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret va emite ordinul pentru aplicarea masurilor prevazute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 4/2008, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege. 

Art. III
In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, ministrul administratiei si internelor va emite ordinul de reglementare a procedurilor prevazute la art. 532 alin. (5) din Legea nr. 4/2008, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege. 

Art. IV
In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul Romaniei va emite normele metodologice corespunzatoare de aplicare a Legii nr. 4/2008, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege. 

Art. V
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.